อิทธิพลของญี่ปุ่นที่ส่งผลต่อกระบวนการสร้างความเป็นสมัยใหม่ของชาวจีนในปลายศตวรรษที่ 19 ถึงต้นศตวรรษที่ 20

ผู้แต่ง

  • จุฬาลักษณ์ ปลื้มปัญญา

คำสำคัญ:

ความสัมพันธ์จีน-ญี่ปุ่น, ลัทธิสหเอเชียนิยม, กระบวนการสร้างความทันสมัยของชาวจีน, อิทธิพลของญี่ปุ่นต่อการสร้างความเป็นสมัยใหม่ของจีน

บทคัดย่อ

31-1-4_832

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2014-09-30