บรรณาธิการแถลง

Main Article Content

ธนากร มูลพงศ์

บทคัดย่อ

นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2557 วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินภารกิจสำคัญ ในการเป็นสื่อกลางเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการออกสู่สาธารณชน รวมถึง เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ในหมู่นักวิชาการ และ นักปฏิบัติ และเป็นที่รู้กันว่า ในการแก้ไขปัญหาซับซ้อนของสังคม หรือ การพัฒนาใด ๆ ให้ประสบผลสำเร็จ และ บังเกิดความยั่งยืน นั้น จำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องอาศัยองค์ความรู้จากหลากหลายศาสตร์ มาบูรณาการเข้าด้วยกัน และนี่ก็ถือเป็น ที่มา และ อัตลักษณ์สำคัญ ของการคงอยู่ของวารสารฉบับนี้


มาจนถึงปีที่ 8 ของการดำเนินการ วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานอีกครั้ง โดยมีการปรับเปลี่ยนบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ รูปแบบของวารสาร ตลอดจนการพัฒนาอื่น ๆ ที่กำลังจะตามมา เพื่อเตรียมความพร้อมในการยกระดับคุณภาพวารสารฯ ให้ทัดเทียมกับวารสารชั้นนำในอนาคต


พร้อมกันนี้ ทางบรรณาธิการ และ กองบรรณาธิการวารสารฯ ต้องขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์ อดีตบรรณาธิการ และ บรรณาธิการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ในปัจจุบัน ที่ได้วางรากฐานการดำเนินงานของวารสารฯ ไว้อย่างมั่นคง รวมถึง ขอขอบพระคุณ หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ อาจารย์ ดร.อรรถพล กาญจนพงษ์พร และคณะผู้บริหารของคณะสังคมศาสตร์ศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ให้การสนับสนุนงานวารสารฯ ด้วยดีเสมอมา  


ทางบรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสารฯ ขอแสดงความความมุ่งมั่น ที่จะพัฒนาวารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยมหิดล นี้ ให้เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ สมกับความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่จะก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) และเป็น “ปัญญาของแผ่นดิน” ต่อไป

Article Details

บท
บทบรรณาธิการ