รูปแบบการบริหารจัดการทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มคนพิการ

Main Article Content

ศุภชัย เหมือนโพธิ์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์กลุ่มคนพิการ 2) พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มคนพิการ 3) ศึกษาความพึงพอใจต่อรูปแบบการบริหารจัดการทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มคนพิการ และ 4) ประเมินผลและถอดบทเรียนรูปแบบการบริหารจัดการทางการตลาดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มคนพิการ โดยมีวีการดำเนินการวิจัย ดังนี้ ขั้นที่ 1 การวิจัย (Research: R1) การศึกษาองค์ประกอบการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์กลุ่มคนพิการ ขั้นที่ 2 การพัฒนา (Development: D1) การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการทางการตลาด ขั้นที่ 3 การวิจัย (Research: R2) การสำรวจความพึงพอใจต่อรูปแบบการบริหารจัดการทางการตลาด ขั้นที่ 4 การพัฒนา (Development: D2) การถอดบทเรียน รูปแบบการบริหารจัดการทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มคนพิการ ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจุบันผลิตภัณฑ์กลุ่มคนพิการยังไม่ได้รับการยอมรับมากนัก ผู้ประกอบการยังขาดความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ และเหตุผลที่ผู้บริโภคไม่ซื้อผลิตภัณฑ์คนพิการ คือ สถานที่จัดจำหน่ายอยู่ไกลบ้าน/ที่ทำงาน ไม่สะดวกต่อการเดินทาง 2) ผู้วิจัยพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการทางการตลาดกลุ่มคนพิการ (MMPWD Model) ได้แก่ P1: ผลิตภัณฑ์ เน้นเรื่องคุณภาพ ความเชื่อมั่น มาตรฐานและกำลังการผลิต และนวัตกรรม P2: ราคา การตั้งราคาตามวัตถุดิบ ระยะเวลาการดำเนินงานของคนพิการ และความรับผิดชอบต่อสังคม P3: ช่องทางการจัดจำหน่าย การทำการตลาด Online Marketing และ Offline Marketing P4: การส่งเสริมทางการตลาด แบ่งเป็น การประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง และการส่งเสริมการขาย P5: บุคลากร มีการฝึกอบรมบุคลากรให้เกิดความสามารถในการบริหารจัดการ P6: กระบวนการแบบมีส่วนร่วม ระหว่างนโยบายของรัฐ กับส่วนงานรัฐ เอกชน และอื่นๆ P7: ลักษณะทางกายภาพ การบริการที่สมบูรณ์แบบ สร้างความประทับใจทั้งด้านภาพลักษณ์ 3) ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อรูปแบบการบริหารจัดการทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มคนพิการ ผู้บริโภคมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเทากับ 3.70 มีการตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 และ 4) รูปแบบการบริหารจัดการทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มคนพิการ สิ่งสำคัญที่ทำให้ประสบความสำเร็จ คือ การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ตั้งแต่ ผู้ประกอบการ ผู้ขาย ผู้บริโภค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างยั่งยืน

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Chiarakul, T. (2014). The problems and the adaptation of OTOP to AEC. Executive Journal, 34: 177-191.
Chotchuang, B., Boonyasopon, T. & Attavinijtrakarn, P. (2019). The business management development of coffee shop entrepreneurs. The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok, 29(4 oct - dec 2019). (in Thai)
Chusornsai, S. (2011). Factor influencing purchasing behavior from traditional shop of South Bangkok consumers. (master thesis). Srinakharinwirot University, marketing. (in Thai)
Ebel, R.L. and Frisbie, D.A. (1986). Essentials of Educational Measurement. 4th ed. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall.
Eickelpasch, A. F., Lejpras, A. & Stephan, A. (2010) Location and Internal Sources of Firm Competitive Advantage: Applying Porter’s Diamond Model at the Firm Level. Jonkoping International Business School, Jonkoping University.
Insang, C., Teamtes, D. & Sungsong, B. (2011). The perception of tourist attraction of tourism and tourist behaviour Tourism Authority of Thailand, Nakhon Racha Sima. Research project of marketing business management Rajamangala University of Technology Isan. (in Thai)
Jaturongkul, A. (2000). Consumers behavior. Bangkok: Thammasart University press. (in Thai)
Ministry of Social Development and human security Empowering Indepedent Living for Persons with Disabilities. (2019). Thailand disabled situation report [Online]. Retrieved January 10, 2019, from: http://dep.go.th/Content/View/5805/1. (in Thai)
Murnpho, S. (2019). The study on purchasing decision factors of disabled products. Politic, management and laws. 11,1 (January – April 2019). (in Thai)
Murnpho, S., Pempoon, K. & Sangkhaman S. (2019). The study of governmental founded projects development. Humanity and Social science, Western University. 5,1(January – April 2019) (in Thai)
Nooprick, C. (2010). Development of Mathematics teaching for M.1 students (doctoral thesis). Silapakorn University, Nakorn Pathom. (in Thai)
Office of Small and Medium Enterprise Promotion. (2014). SMEs knowledge management under SMEs Knowledge Center 2003. [Online]. Retrieved November, 29 2019, from: www.sme.go.th. (in Thai)
Phiip Kotler & Nancy R. Lee. (2008). Social Marketing influencing Behaviors for good. USA: Sage Publications.
Phiip Kotler. (2003). Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation and Control. (12th ed.) New Jersey: Prentice Hall.
Sereerat, S. et. al (1998). Business research. Bangkok: Diamond of business world. (in Thai)
Sinluenam, R. & Jadesadalug, W. (2017). Management and marketing strategies of Wat Don Wai floating market in Sampran, Nakorn Pathom. Veridian E-Journal, Silpakorn University, 10(January - December 2017). (in Thai)
Tantragoon, R. (2010). Marketing management. (2nd ed.) Bangkok: CK and S photo studio. (in Thai)
Wibunsri, Y. (2002). Evaluation and creating evaluation test. (3rd ed.) Bangkok: Chulalongkorn University. (in Thai)
Yamane Taro. (1967). Statistic: An Introductory Analysis. New York: Harpe & row.