บทบรรณาธิการ

Main Article Content

สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์

บทคัดย่อ

วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2563) นี้ ประกอบด้วยบทความวิจัยและบทความวิชาการจำนวน 11 บทความ เนื้อหาของบทความทั้งหมดมีความหลากหลายครอบคลุมองค์ความรู้ของศาสตร์ทางด้านสังคมหลายแขนงทั้งรัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม อาชญาวิทยา สตรีนิยม และการศึกษา มีนักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ ที่เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงาน อาทิ งานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาเรื่อง รูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาเชิงรุกเพื่อบริหารความเสี่ยงในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของวัชระ จตุพร บทความเรื่องทัศนคติของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรต่อระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ของธเนศ ดาวรุ่งโรจน์ และคณะ บทความเรื่องประสิทธิผลของโปรแกรมฝึกอบรมการเขียนโครงการเพื่อเก็บข้อมูลการวิจัย โดยใช้ค่าลงทะเบียนวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ (Research Supplies Fee) ของนักศึกษาสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ของพิชามญชุ์ กาหลง นอกจากนี้ยังมีบทความที่ให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและการจัดการอีกหลายบทความ อาทิ บทความเรื่องเมืองอัจฉริยะ: รูปแบบและข้อควรพิจารณาสำหรับการพัฒนาเมือง ของนิภาพรรณ เจนสันติกุล และบทความเรื่อง การจัดการปัญหาขยะในชุมชนแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนต้นแบบนำร่องการจัดการขยะต้นทาง “ชุมชนบ้านม่วงหวาน ( มัสยิดซำซุ่ลฮุดาห์)” ตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของวงศ์วรรธน์ บุญวัฒน์ และบทความด้านนโยบายการคุ้มครองทางสังคมอย่างเรื่อง การศึกษาช่องทางการให้บริการผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของจุฬารัตน์ วัฒนะ  และคณะ ยิ่งไปกว่านั้นวารสารฉบับนี้มีผู้นิพนธ์ด้านการตลาดส่งผลงานเข้าร่วมรับการพิจารณาตีพิมพ์อีกหลายบทความ อาทิ รูปแบบการบริหารจัดการทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มคนพิการ


ของศุภชัย เหมือนโพธิ์ และบทความเรื่อง การจัดการความเสี่ยงของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่: ความสำเร็จของธุรกิจเกิดใหม่ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ของสุฏิกา รักประสูติและคณะ รวมทั้งยังมีบทความด้านภาษาศาสตร์และบทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกหลายบทความในเล่ม


กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้ร่วมสร้างองค์ความรู้ และขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา นักวิจัย คณาจารย์ ตลอดจนผู้ที่สนใจจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ร่วมเสนอบทความเข้ารับการเผยแพร่สู่สาธารณะกับทางกองบรรณาธิการวารสารในฉบับต่อ ๆ ไป และสุดท้ายนี้ กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านวารสารจะได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดจากองค์ความรู้ต่าง ๆ จากวารสารฉบับนี้ หากท่านมีข้อเสนอแนะประการใดอันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพที่ดีขึ้นไปของวารสารนี้ กองบรรณาธิการขอน้อมรับด้วยความยินดีและความขอบคุณยิ่ง


 


รองศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์


บรรณาธิการ

Article Details

บท
บทบรรณาธิการ