โรงเรียนนอกกะลา (บ้านลุงสอนหลาน) กับการอนุรักษ์ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบน

Main Article Content

สรชา วีรชาติวัฒนา

บทคัดย่อ

โรงเรียนนอกกะลา (บ้านลุงสอนหลาน) สถานศึกษานอกหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ก่อตั้งขึ้นมาจากกลุ่มคนที่มีจิตใจรักต่อท้องทะเลอ่าวไทยตอนบน (อ่าวตัว ก.) โดยมีวัตถุประสงค์หลักคืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบน นอกจากการเรียนการสอนในห้องเรียน ยังมีโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่นำไปสู่การสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนนอกกะลา (บ้านลุงสอนหลาน) อาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติในอ่าวไทยตอนบนได้ทั้งหมด แต่สามารถเป็นจุดเริ่มต้นจุดกำเนิดสำนึกรักษ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มคนรุ่นใหม่ๆ และเป็นกำลังสำคัญในอนาคต ผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมอย่างหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือ การสร้างกลุ่มเครือข่ายซึ่งมีความรัก ความหวงแหน และต้องการที่จะปกป้องสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบนอย่างยั่งยืน โดยมีแนวความคิดร่วมกันว่า การอนุรักษ์ป่าต้นน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์นั้น จะเป็นแนวทางการอนุรักษ์ที่ยั่งยืนและเป็นการบูรณาการตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

พระราชบัญญัติกำหนดเขตจังหวัดในอ่าวไทยตอนใน พ.ศ.2502. (2502,29กันยายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 76 ตอนที่ 92. หน้าที่ 430-437.
บรรเจิด อุดมสมุทรหิรัญ. (2559,19เมษายน). ผุ้อำนวยการโรงเรียนนอกกะลา(บ้านลุงสอนหลาน).สัมภาษณ์.
สำนักข่าวชายขอบ. (2558). เครือข่ายรักษ์อ่าวไทยตอนบนออกแถลงการณ์เร่งผลักดันพ.ร.บ. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558. 20 เมษายน 2559. http://transbordernews.in.th/home/?p=8919
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. (2559). ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. 26 เมษายน 2559. http://marinegiscenter.dmcr.go.th/km/brydeswhale
ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์. (2558). “วาฬบรูด้า” ฮีโร่อ่าวไทย...สู่อนาคตใหม่“สัตว์สงวนลำดับที่ 16”. 26 เมษายน 2559. http://www.manager.co.th/travel/viewnews.aspx?NewsID=9580000083643
กรมประมง. 2558. รายงานประชุมสรุปผลการดำเนินงานศูนย์เฉพาะกิจเพื่อดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูปลามีไข่ฯ ฝั่งทะเลอ่าวไทย ฝั่งทะเลอันดามัน และอ่าวไทยรูปตัว ก. ประจำปี 2557, 17 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมตะเพียนทอง อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง กรุงเทพฯ. กรุงเทพฯ : กรมประมง.
กรมประมง. 2559. รายงานประชุมสรุปผลการดำเนินงานศูนย์เฉพาะกิจเพื่อดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูปลามีไข่ฯ ฝั่งทะเลอ่าวไทย ฝั่งทะเลอันดามัน และอ่าวไทยรูปตัว ก. ประจำปี 2558, 14 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมพะยูน อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง กรุงเทพฯ. กรุงเทพฯ : กรมประมง.
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ). (พฤษภาคม 2560). สรุปผลมาตรการปิดอ่าวรูปตัว ก ประจำปี 2557-2559, กรุงเทพฯ : กรมประมง.