ปัจจัยเกี่ยวกับความผูกพันทางสังคมและการควบคุมตนเองที่ส่งผลต่อการกระทำผิดซ้ำเกี่ยวกับคดียาเสพติดของผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถานหญิงกลา

Main Article Content

พัชรียา ก้อนแพง

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการกระทำผิดซ้ำเกี่ยวกับคดียาเสพติด เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของปัจจัยทางด้านความผูกพันทางสังคม (Social Bonds) การควบคุมตนเอง (Self-Control) ที่ส่งผลต่อการกระทำผิดซ้ำเกี่ยวกับคดียาเสพติดของผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถานหญิงกลางและเพื่อใช้เป็นแนวทางในการป้องกันมิให้ผู้ต้องขังที่กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดกลับมากระทำผิดซ้ำอีกครั้งกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถานหญิงกลาง จำนวน 300 คนโดยการใช้สูตรคำนวณของทาโร่ยามาเน่  (Taro Yamane)เป็นเครื่องมือในการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างและใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติอ้างอิง ได้แก่ การวิเคราะห์การแปรผันทางเดียว (One-way Anova) และการวิเคราะห์การจำแนกเชิงพหุคูณ (MCA)


พบว่า ผู้ต้องขังฯส่วนใหญ่มีระดับการกระทำผิดซ้ำในคดียาเสพติดสูงซึ่งส่วนใหญ่กระทำผิดซ้ำในฐานความผิดครอบครองเพื่อจำหน่าย


          ข้อค้นพบจากการวิจัย พบว่า ปัจจัยการคบเพื่อนมีผลต่อการกระทำผิดมากที่สุด รองลงมาคือปัจจัยทางด้านประวัติการกระทำผิด ปัจจัยด้านการควบคุมตนเองและปัจจัยทางด้านความผูกพันทางสังคม โดยเฉพาะความผูกพันกับครอบครัวส่งผลต่อการกระทำผิดซ้ำเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05


          ข้อเสนอแนะควรส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ที่เกิดจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่และสนับสนุนด้านการศึกษา (School  Program)เพราะสามารถสร้างกลไกในการป้องกันแนวโน้มในการกระทำผิดและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีประสิทธิภาพได้ตามหลักทฤษฎีการควบคุมตนเองได้ (Self-Control)

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ชาญคณิต กฤตยา สุริยะมณี. (2555). ทฤษฎีอาชญาวิทยาร่วมสมัยกับการวิจัยทางด้านอาชญาวิทยาใน ปัจจุบัน. (พิมพ์ครั้งที่ 2).นนทบุรี: หยินหยางการพิมพ์.
นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล.(2548) .อาชญากรรม การป้องกัน:การควบคุม.(พิมพ์ครั้งที่ 2).นนทบุรี: พร ทิพย์การพิมพ์.
เสกสัณ เครือคำ.(2558).อาชญากรรม อาชญาวิทยาและงานยุติธรรมทางอาญา.นครปฐม: เพชรเกษมการพิมพ์.

จิตราภรณ์ จิตรธร. (2551).การกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชนในฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ศึกษาเชิงทฤษฎีการควบคุมตนเอง การควบคุมทางสังคม และการคบหาสมาคมที่แตกต่าง. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม บัณฑิต วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.
ชาญคณิต กฤตยา สุริยะมณี.(2548).ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ของเด็กและ เยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล.วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, สาขาอาชญา วิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.
ชาญคณิต กฤตยา สุริยะมณีและอุนิษา เลิศโตมรสกุล.(2553).ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำผิดซ้ำคดียาเสพติด กรณีศึกษาผู้กระทำผิดร้ายแรงและมีโทษสูงและต้องดูแลเป็นพิเศษ.(รายงานการวิจัย).กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด,กระทรวงยุติธรรม.
ณัฐพงษ์ เชื้อชาติ. (2555.). การกระทำผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชน. โครงการประชุมเวทีวิชาการ ระดับชาติ Smarts ครั้งที่ 2, 337.
นุชนาฏ มุกุระ.(2553). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระทำผิดซ้ำในคดียาเสพติดของผู้ต้องขังเรือนจำกลางเชียงใหม่วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต,บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ปริทรรศน์ แสงทองดี. (2550). ปัจจัยการควบคุมตนเองและความผูกพันทางสังคมที่มีผลต่อการกระทำผิดในคดียาเสพติดของเด็กและเยาวชนชาย:ศึกษาเฉพาะศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายในกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.

พิริยา เชียรวิชัย. (2558). ปัจจัยความผูกพันทางสังคมและการคบหาสมาคมที่แตกต่างกันที่มีผลต่อการกระทำ ผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของผู้ต้องขังในเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหา บัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล.
พิมหทัย สังสุทธิ.(2555).ความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิงกับการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์:ศึกษาใน แนวทางของทฤษฎี ความกดดันทั่วไป ทฤษฎีการควบคุมตนเองและทฤษฎีความผูกพันทางสังคม.วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.
พระมหาสมชาย จำปาทอง. (2558).ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ของผู้ต้องขังในเรือนจำ พิเศษธนบุรี: ศึกษาในแนวทางทฤษฎีความผูกพันทางสังคม การควบคุมตนเอง และการคบหาสมาคมที่แตกต่างกัน.วิทยานิพนธ์ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต,สาขาอาชญาวิทยา และงานยุติธรรมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.
เสกสิทธิ์ สวรรยาธิปัติ. (2554).การกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ยาเสพติดและชีวิตร่างกาย (คดีร้ายแรง)ของเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล : การศึกษาวิจัยโดยใช้ทฤษฎีการควบคุมตนเอง.วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล.
อุษณีย์ ทิพย์สุวรรณ.(2555).เทคนิคการแก้ตัวกับการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ของเด็กและเยาวชน:ศึกษาเฉพาะศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายในกรุงเทพมหานคร.วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.