บทบรรณาธิการ

Main Article Content

Somsak Amornsiriphong

บทคัดย่อ

บทบรรณาธิการ


วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2560) นี้ ประกอบด้วยบทความวิจัยและบทความวิชาการจำนวน 12 เรื่อง เนื้อหาของบทความทั้งหมดมีความหลากหลายครอบคลุมองค์ความรู้ของศาสตร์ทางด้านสังคมหลายแขนงทั้งรัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม อาชญาวิทยา และการศึกษา มีนักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ ที่เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงาน อาทิ งานวิจัยเรื่องปัจจัยเกี่ยวกับความผูกพันทางสังคมและการควบคุมตนเองที่ส่งผลต่อการกระทำผิดซ้ำเกี่ยวกับคดียาเสพติดของผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถานหญิงกลาง ที่นำเสนอองค์ความรู้สาขาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม งานวิจัยเรื่องการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโรงพยาบาลอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ที่กล่าวถึงองค์ความรู้สาขาสิ่งแวดล้อม และงานวิจัยเรื่องการสื่อสารที่ส่งผลต่อการรับรู้การรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล  กรณีศึกษาศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ที่แสดงให้เห็นถึงองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์การทางการแพทย์และมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่น่าสนใจและให้องค์ความรู้ในสาขาอื่น ๆ อีกในเล่ม


กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้ร่วมสร้างองค์ความรู้ และขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา นักวิจัย คณาจารย์ ตลอดจนผู้ที่สนใจจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ร่วมเสนอบทความเข้ารับการเผยแพร่สู่สาธารณะกับทางกองบรรณาธิการวารสารในฉบับต่อ ๆ ไป และสุดท้ายนี้ กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านวารสารจะได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดจากองค์ความรู้ต่าง ๆ จากวารสารฉบับนี้ หากท่านมีข้อเสนอแนะประการใดอันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพที่ดีขึ้นไปของวารสารนี้ กองบรรณาธิการขอน้อมรับด้วยความยินดีและความขอบคุณยิ่ง


 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์


บรรณาธิการ

Article Details

บท
บทบรรณาธิการ