การส่งเสริมสิทธิแรงงานของพนักงานเก็บขยะด้วยพลังสังคม

Main Article Content

Wanaporn Techa

บทคัดย่อ

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ไทยได้แสดงความพยายามอย่างยิ่งยวดในการปรับปรุงมาตรฐานแรงงานและสิทธิแรงงานเพื่อให้มีความทัดเทียมกับมาตรฐานสากล แม้จะมีการวางแผนในระดับนโยบายที่หลากหลาย การบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวยังคงเป็นปัญหาที่ท้าทายในปัจจุบัน โดยเฉพาะในระดับปฏิบัติการ เนื่องด้วยแผนของภาครัฐล้วนมุ่งเน้นบทบาทขององค์กรภาครัฐและเอกชนในการแก้ไขปัญหา โดยมิได้ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนอย่างเพียงพอเพื่อให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมมาตรฐานและสิทธิแรงงาน บทความวิชาการเรื่องนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะชี้ให้เห็นถึงบทบาทเบื้องต้นของประชาชนในการส่งเสริมสภาพการทำงานของพนักงานเก็บขยะให้มีความเป็นมนุษยธรรม ซึ่งสามารถมีส่วนช่วยส่งเสริมสิทธิแรงงาน กล่าวคือสิทธิที่จะทำงานในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย หากบทบาทดังกล่าวของประชาชนได้ถูกสร้างอย่างเหมาะสมและได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพออันเป็นการสร้างจิตสำนึก ความรับผิดชอบในการส่งเสริมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

Article Details

บท
บทความพิเศษ

References

The Universal Declaration of Human Rights, GA res. 217A (III), UN Doc A/810 at 71 (1948), available at http://www.un.org/en/documents/udhr/

Books
Barber, Benjamin R. (2003) Strong Democracy: University of California Press.

Thesis
Silasakun, Siriporn (B.E. 2554). Health Condition of Garbage Collector: A Case Study of Nakorn Pathom Province, Unpublished Master Thesis, Silpakorn University.

Articles
Malcom M. Willey & Stuart A. Rice (1923-1924). William Jennings Bryan as Social Force, Journal of Social Force 2, 338.

W. Gary Vaus & Nikom Chandravithun (1992). Thailand’s Labor and Employment Law: Balancing the Demands for a Newly Industrializing State, Northwestern Journal of International Law and Business 13(2), 398.