โปรแกรมออกแบบจำลองเหตุการณ์การตรวจสถานที่เกิดเหตุ กรณีศึกษาคดีระเบิด

Main Article Content

นวพล อรุณฤกษ์ถวิล
วรธัช วิชชุวาณิชย์

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างโปรแกรมออกแบบจำลองเหตุการณ์การตรวจสถานที่  เกิดเหตุ กรณีศึกษาคดีระเบิด ซึ่งเป็นการสร้างนวัตกรรมใหม่ที่นำขั้นตอนการตรวจสถานที่เกิดเหตุ  คดีระเบิด มาจำลองในรูปแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้สำหรับการฝึกฝนและเป็นสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนนายร้อยตำรวจ นักศึกษาปริญญาโท คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียน       นายร้อยตำรวจ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยในการสร้างโปรแกรมผู้วิจัยจำลองเหตุการณ์การตรวจสถานที่เกิดเหตุเป็น 2 ภารกิจ คือ ภารกิจ Indoor เป็นการตรวจสอบภายในอาคาร กรณีระเบิดยังไม่เกิดการระเบิด จำนวน 5 ฉาก และภารกิจ Outdoor เป็นการตรวจสอบภายนอกอาคาร กรณีระเบิดเกิดการระเบิดแล้ว จำนวน 9 ฉาก โดยใช้ Graphic จากเกม GTA4 เป็นหลัก นำมาตกแต่งด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 และเขียนโปรแกรมขึ้นด้วยโปรแกรม Adobe Flash Professional CS6 เพื่อควบคุมการทำงานของโปรแกรม


              ผลการทดลอง พบว่า ภารกิจ Indoor ข้อมูลขั้นตอนการตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีระเบิด ที่นำมาจำลองสถานการณ์ในรูปแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีความถูกต้องทุกขั้นตอน ภารกิจ Outdoor ข้อมูลขั้นตอนการตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีระเบิดที่นำมาจำลองสถานการณ์ในรูปแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีความถูกต้องทุกขั้นตอน โดยทั้ง 2 ภารกิจ สามารถวัดผลเป็นคะแนนสำหรับผู้ที่ ทำการฝึกฝนและเรียนรู้ได้ถูกต้อง และจากการให้นักเรียนนายร้อยตำรวจ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 50 คน ทำการทดลองโปรแกรม พบว่า ภารกิจ Indoor การเล่นครั้งที่ 1 และการเล่นครั้งที่ 2 มีคะแนนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยการเล่นครั้งที่ 2 มีคะแนนมากกว่า การเล่นครั้งที่ 1 ภารกิจ Outdoor การเล่นครั้งที่ 1 และการเล่นครั้งที่ 2 มีคะแนนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยการเล่นครั้งที่ 2 มีคะแนนมากกว่า การเล่นครั้งที่ 1


 

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

จารุรัตน์ อู่สิงห์สวัสดิ์ และคณะ. (2552). โปรแกรมจำลองการบินในรูปแบบสามมิติ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และการบิน อวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. ค้นเมื่อ.17 ตุลาคม 2557, จาก http://www.me.psu.ac.th/tsme/ME_NETT23/topic/file/AME-002181.pdf
ชายแดนใต้. (2555). ค้นเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2557, จาก https://www.facebook.com/southborders/posts/328475817245588
ประสาน จิตร์เพชร และพิชัย ธานีรณานนท์. (2555). การพัฒนาแบบจำลองการชนของยานพาหนะ ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ค้นเมื่อ 20 ธันวาคม 2557, จาก http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Reference54/GradPaper/5210120083.pdf
วรสิทธิ์ เจริญพุฒ. (2556). การก่อการร้าย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด. ค้นเมื่อ 19 มีนาคม 2558, จาก http://journal.stamford.edu/index.php/stamford-journal/article/download/48/36
Robert, C. D., & Michael, J. (no date). Crime scene robot and sensor simulation (Master’s thesis). Retrieved March 11, 2015, from http://vgrserver.cs.yorku.ca/~jenkin/papers/2009/vrst09-jenkin.pdf
T. L. J. Howard, A. D. Murta, & S. Gibson. (no date). Virtual Environments for Scene of Crime Reconstruction and Analysis (Master’s thesis). Retrieved February 19, 2015, from http://www.cs.man.ac.uk/~toby/papers/spie.pdf