ศึกษาสมรรถนะหลักของเจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวในการเตรียม พร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Main Article Content

กฤษฎา เลิศสถิตไพโรจน์
อัจฉราพรรณ จรัสวัฒน์

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะหลักและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะหลักของเจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว และเพื่อเสนอแนะแนวทางในการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแก่เจ้าหน้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวตามหลักสมรรถนะ โดยกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวสังกัดกองกำกับการ 1 และกองกำกับการ 6 จำนวน 233 คน ซึ่งได้จากวิธีเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าอัตราส่วน ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และทดสอบค่าเฉลี่ยแตกต่างรายคู่โดยวิธี Scheffe


ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมระดับสมรรถนะหลักของเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวอยู่ในระดับสูงที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านจริยธรรม มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ การทำงานเป็นทีม บริการที่ดี การมุ่งผลสัมฤทธิ์ และการสั่งสมความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตามลำดับ  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะหลักในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา รายได้พิเศษ ระยะเวาลารับราชการ ตำแหน่งปัจจุบัน ระยะเวลาดำรงตำแหน่งปัจจุบัน ทักษะทางภาษา  และทักษะทางเทคโนโลยี โดยทุกตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05


               ข้อเสนอแนะในการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านภาษาและวัฒนธรรม ส่งเสริมทักษะทางภาษาของชาติสมาชิกในอาเซียนเพิ่มเติมจากภาษาอังกฤษ ส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจกับประเทศเพื่อนบ้าน ด้านการอบรมเพิ่มเติม ศึกษาข้อมูลด้านอาชญากรรมที่เกิดขึ้นบ่อยในประเทศสมาชิกอาเซียน จัดอบรมเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ ระบบราชการ ข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่บังคับใช้กับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และด้านสวัสดิการ จัดเพิ่มกำลังพลให้เหมาะสมเพื่อรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นในแต่ละพื้นที่ ปรับอัตราค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับค่าครองชีพ

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กรมประชาสัมพันธ์, สำนักนายกรัฐมนตรี. (2552). ประเทศไทยกับอาเซียน. กรุงเทพมหานคร: เปเปอร์เฮาส์
กระทรวงการต่างประเทศ, กรมอาเซียน. (2553). แผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (พ.ศ. 2552-2558). กรุงเทพมหานคร: เพจเมคเกอร์.
กระทรวงการต่างประเทศ, กรมอาเซียน. (2556). ASEAN in Brief. กรุงเทพมหานคร: เพจเมคเกอร์.
จิรประภา อัครบวร. (2549). สร้างคนสร้างผลงาน. กรุงเทพมหานคร: ก.พลพิมพ์
ณรงค์วิทย์ แสนทอง. (2547). มารู้จัก Competency กันเถอะ. กรุงเทพมหานคร: เอช อาร์ เซนเตอร์.
ธาริณี อภัยโรจน์ (2553). การศึกษาสมรรถนะหลักเพื่อการพัฒนาบุคลากร: กรณีศึกษา สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิลด วิทยาเขตศาลายา. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.
นรีนุช ชัยวิฑูรย์. (2552). ความคิดเห็นเกี่ยวสมรรถนะหลักของพนักงาน บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิยาลัยรามคำแหง.
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2551
พรชนก เกตุกัณฑร. (2551). ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำและสมรรถนะหลักของเทศบาลนครนนทบุรี.วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.
แพรภัทร ยอดแก้ว. (2555). คุณลักษณะพลเมืองอาเซียน. เอกสารประกอบการสอน รหัสวิชา 200011 วิชาอาเซียนศึกษา (ASEAN Studies). คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.
วิริยาภรณ์ เปรมโพธิ์. (2547). ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ต่อการนำระบบบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์มาใช้ในหน่วยงานภาครัฐ : กรณีศึกษาเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน. สารนิพนธ์หลักสูตรพัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
วิลาสีนิ ชวลิตดำรง. (2552). สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ โรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอกบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน, สำนักงานก.พ. (2554). การเตรียมความพร้อมข้าราชการไทยสู่ประชาคมอาเซียน: มิติใหม่ที่ท้าทาย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เทพเพ็ญวานิสย์.
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์. (2554). ประชาคมอาเซียน 2558: อนาคตและการปรับกระบวนทัศน์ประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ.
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. (2548). คู่มือสมรรถนะราชการพลเรือนไทย. กรุงเทพฯ : พี.เอ.ลีฟวิ่ง.
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา. (2553). ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558. กรุงเทพมหานคร: บางกอกบล๊อก.
สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ. (2549). แนวทางการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ด้วย Competency. กรุงเทพมหานคร: ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์.
สมชาย สรรประเสริฐ. (2552). กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ. ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์. (2556). การศึกษาการรับรู้ความร่วมมือและความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษาสาขาเวชระเบียน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล. นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหิดล.
สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์, แก้วภูธร หาทาลง. (2557) การศึกษาการรับรู้ความร่วมมือและความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์สังคม มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว. นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหิดล.
สุมาลี แสงสว่าง. (2550). ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับสมรรถนะหลักของบุคลากรในกรมราชทัณฑ์. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล.
อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์. (2547). Career development in practice. กรุงเทพฯ: เอช อาร์ เซนเตอร์.

ภาษาอังกฤษ
Boyatizis, R.E. (1982). The Competent Manager. New York: McGraw-Hill.
McClelland, D.C. (1973). Testing for Competence rather than for Intelligence. American Psychologist. 28 , 1 – 14.
Spencer, M and Spencer, M.S. (1993). Competence at work: Models for Superiors Performance. New York: John Wiley & Sons.

ออนไลน์
กรมอาเซียน. (2555). พัฒนาการของประชาคมอาเซียน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จากhttp://www.mfa.go.th/asean/contents/files/other-20121128-164101-429003.pdf (วันที่ค้นข้อมูล: 2 เมษายน 2556)
ขจรศักดิ์ ศิริมัย. เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสมรรถนะ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จากhttp://competency.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2011/01/aboutcompetency.pdf (วันที่ค้นข้อมูล: 2 เมษายน 2556)
ชูชัย สมิทธิไกร. (2550). แนวคิดเรื่องสมรรถนะ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จากhttp://www.jobpub.com/articles/showarticle.asp?id=2213 (วันที่ค้นข้อมูล: 2 เมษายน 2556)
ทศพนธ์ นรทัศน์. (2554). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) กับการ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จากhttp://thaingo.org/web/2011/06/21/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง/#_ftn1 (วันที่ค้นข้อมูล: 2 เมษายน 2556)
เทื้อน ทองแก้ว. (2550). สมรรถนะ (Competency) : หลักการและแนวปฏิบัติ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http://www.competency.mju.ac.th/knowledge.php (วันที่ค้นข้อมูล: 2 เมษายน 2556)
สถาบันดำรงราชานุภาพ, สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย. Competency: เครื่องมือในการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จากhttp://www.stabundamrong.go.th/web/book/53/b19_53.pdf (วันที่ค้นข้อมูล: 2 เมษายน 2556)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ. (2554). ยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จากhttp://rtpstrategy.police.go.th/web2013 (วันที่ค้นข้อมูล: 2 เมษายน 2556)