ประวัติศาสตร์การศึกษาสังคมสงเคราะห์นานาชาติ

Main Article Content

สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์

บทคัดย่อ

บทคัดย่อไม่สมบูรณ์

Article Details

บท
บทความพิเศษ

References

กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์. (2550). เอกสารคำสอน วิชา สค.602 พื้นฐานแนวความคิดและปรัชญาสังคมสงเคราะห์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (ม.ป.ป.). ค้นเมื่อ พฤศจิกายน 8 , 2551 จาก http://www.tu.ac.th/org/socadm/about/history.htm
ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช. (2548). การบริหารสังคมกับโครงสร้างสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร: มิสเตอร์ก๊อปปี้.
Ambrosino, Rosalie, Heffernan, Joseph, Shuttlesworth, Guy and Ambrosino, Robert. (2001). Social work and social welfare : An introduction. (4th ed.). Belmont: Thomson Learning.
Asian and Pacific Association For Social Work Education. (n.d.). Retrieved October 21, 2007, from http://ssteach1.cityu.edu.hk/~apaswe/
Brauns, Hans Jochen and Kramer, David. (1986). Social work education in twenty-one European countries : A comparative description. International Social Work. 29, pp. 203-206. Retrieved October 21, 2007, from http://isw.sagepub.com
Brown, Muriel. (1985). Introduction to Social Administration in Britain. (6th ed.). London: Hutchinson.
Congress, Elaine and Mc Auliffe Donna. (2006). Social work ethics: Professional codes in Australia and the United States. International Social Work. 49, (2), pp. 151-164. Retrieved October 21, 2007, from http://isw.sagepub.com
Healy, Lynne M. (2001). International social work : Professional action in an interdependent world. New York: Oxford University Press.
Hering, Sabine and Waaldijk, Berteke. (2003). History of social work in Europe. Opladen: Leske & Budrich.
History of the Council on social work education. (n.d.). Retrieved October 21, 2007, from http://www.cswe.org/CSWE/About/
Mandal, K.S. (1989). American Influence on Social Work Education in India and Its Impact. International Social Work, 32, pp. 303-309. Retrieved October 21, 2007, from http://isw.sagepub.com\
Sewpaul, Vishanthie and Jones, David. (n.d.). Global Standards for the Education and Training of the Social Work Profession. Retrieved October 21, 2007, from http://www.iassw-aiets.org/
Skolnik, Louise, Wayne, Julianne and Raskin, Miriam S. (1999). A Worldwide View of Field Education Structures and Cirricula. International Social Work, 42, (4), pp. 471-483. Retrieved October 21, 2007, from http://isw.sagepub.com