ขวัญและกำลังใจของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 ขวัญและกำลังใจของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 6

Main Article Content

พิระวัตร์ วงศ์ศิริเมธีกุล
สุรางค์ ณรงค์ศักดิ์สกุล

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง “ขวัญและกำลังใจของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 6” มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อ 1) ศึกษาขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 2) เปรียบเทียบขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 6  และ  4) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 6  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 6  8 สถานี จำนวน 400 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย         ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบและการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน โดยกำหนดนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05


ผลการศึกษาวิจัยพบว่า  1) ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน ได้แก่ ด้านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน ด้านความรู้สึกมั่นคงในการทำงาน และด้านความพอใจในงานและสภาพ แวดล้อมในการทำงาน พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก ตามลำดับ)  2) เจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาล 6 ที่มีเพศ  ชั้นยศ  อายุ  และสายงานที่ปฏิบัติแตกต่างกันมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาล 6 ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยจูงใจและปัจจัยบำรุงรักษา อยู่ในระดับมาก ชุดตัวแปรปัจจัยจูงใจ และปัจจัยบำรุงรักษาที่สามารถร่วมกันพยากรณ์ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 ประกอบด้วย 1) ความก้าวหน้าในงาน   2) การปฏิบัติงาน 3) การปกครองบังคับบัญชา 4) ความรับผิดชอบ และ 5) ความสำเร็จในงาน โดยร่วมกันพยากรณ์ได้ร้อยละ 91.7 และสามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ได้ดังนี้


 


ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน =  -.243+.244(ความก้าวหน้าในงาน)+.429(การปฏิบัติงาน)+.234(การปกครองบังคับบัญชา)+6.447E-02(ความรับผิดชอบ)+8.307E-02 (ความสำเร็จในงาน)

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

เนตร์พัณณา ยาวิราช. 2552. ภาวะผู้นำและผู้นำเชิงกลยุทธ์. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพ: ทริปเพิ้ลกรุ๊ป.
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. 2543. จิตวิทยาการบริหารบุคคล. กรุงเทพมหานคร: ดีจำกัดเพลท.
ยงยุทธ เกษสาคร. 2555. ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม. พิมพ์ครั้งที่ 12. กรุงเทพฯ: วี.เจ.พริ้นติ้ง.
สร้อยตระกูล อรรถมานะ. 2550. พฤติกรรมองค์การทฤษฎีประยุกต์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
โสภณ ศรีวพจน์. 2548. การบริหารงานตำรวจยุคใหม่. นครปฐม: โรงพิมพ์พันตาวงษ์ พริ้นติ้ง.
Anthony, William. 2002. Human Resource Management: A Strategic Approach. 4th ed. Florida: Dryden Press Harcount Brace College Publishers.
Ivancevich, John M. 2007. Human Resource Management. 10th ed. New York: McGraw-Hill.