Editor Notes

Main Article Content

Somsak Amornsiriphong

Abstract

วารสารฉบับนี้เป็นฉบับที่สอง ที่ประกอบไปด้วยบทความวิจัยและบทความวิชาการ จำนวนทั้งหมด 14 เรื่อง ครอบคลุมองค์ความรู้ในศาสตร์หลาย ๆ สาขา อาทิ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม อาชญาวิทยา เวชระเบียน และการศึกษา เป็นต้น บทความหลาย ๆ เรื่องสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ อย่างบทความเรื่อง “การมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการและผู้พักอาศัยหอพักเอกชนต่อการป้องกันยาเสพติด” ที่องค์ความรู้นำไปเป็นแนวทางในการป้องกันยาเสพติดสำหรับหอพักเอกชน นอกจากนี้ บทความอีกหลายเรื่องสะท้อนภาพองค์ความรู้เพื่อการบริหารองค์กรในหลากหลายมิติ ทั้งองค์กรทางการศึกษา องค์กรทางการแพทย์ และองค์กรตำรวจ ซึ่งสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อีกเช่นกัน อาทิ “ขวัญและกำลังใจของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 6” “การศึกษาการสรุปรหัสคำวินิจฉัยโรค หัตถการและการผ่าตัดของค่ารักษาพยาบาลตามระบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน”“กลยุทธ์การพัฒนาด้านการติดต่อสื่อสารขององค์การทางการศึกษา”และ “การนำนโยบายโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติไปปฏิบัติ:  กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ยิ่งไปกว่านั้น มีบทความจำนวนหนึ่งที่เป็นองค์ความรู้ในมิติของสิ่งแวดล้อมทั้งในปัจจุบันและอนาคตที่ควรจะเป็น อย่างเช่น “แนวทางในการเตรียมความพร้อมของชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับระบบการขนส่งของโครงการท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวายในเขตพื้นที่ชายแดนไทย-พม่า บริเวณบ้านพุน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี” “ความตระหนักของประชาชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ศึกษากรณี ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร” และที่สำคัญงานที่สะท้อนอนาคตภาพของความเป็นเมืองสีเขียวในศตวรรษที่ 21 ของ Alan Marshall เรื่อง “Eco-Utopia 4: Four Green Cities of the 22nd Century.”       


นอกจากนี้ วารสารฉบับนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายปริมณฑลทางปัญญาที่เปิดพื้นที่ให้บุคลากรสายสนับสนุนได้ร่วมเผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัยในการทำงานประจำ ไม่ว่าจะเป็นผลงานเรื่อง “แนวปฏิบัติที่ดีในการขอตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” “ปัจจัยที่ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” และ “การสร้างมาตรฐานการให้บริการงานด้านการศึกษาของนักวิชาการศึกษา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”  


กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้ร่วมสร้างองค์ความรู้ และขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา นักวิจัย คณาจารย์ ตลอดจนผู้ที่สนใจจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ร่วมเสนอบทความเข้ารับการเผยแพร่สู่สาธารณะกับทางกองบรรณาธิการวารสารในฉบับต่อ ๆ ไป และสุดท้ายนี้ กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านวารสารจะได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดจากองค์ความรู้ต่าง ๆ จากวารสารฉบับนี้ หากท่านมีข้อเสนอแนะประการใดอันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพที่ดีขึ้นไปของวารสารนี้ กองบรรณาธิการขอน้อมรับด้วยความยินดีและความขอบคุณยิ่ง


สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Amornsiriphong, S. (2018). Editor Notes. INTEGRATED SOCIAL SCIENCE JOURNAL, FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES, MAHIDOL UNIVERSITY, 1(2), 13-14. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/isshmu/article/view/145948
Section
Editorial Notes

Most read articles by the same author(s)