การพัฒนาตัวชี้วัดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อการศึกษา การพัฒนาตัวชี้วัดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อการศึกษา

Main Article Content

สุภาภรณ์ สงค์ประชา
สิรีรัตน์ เชษฐสุมน
พรภัทร อินทรวรพัฒน์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาตัวชี้วัดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology: ICT) เพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ตอบสนองกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554–2556 และตัวชี้วัดระดับสากล ใช้วิธีการวิจัยแบบผสานวิธี ได้แก่ การวิเคราะห์เอกสาร การประชุมเชิงปฏิบัติการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาในส่วนภูมิภาค ผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 83 คน การรับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 12 คน และการทำประชาพิจารณ์ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสังเกต การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ การสนทนากลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบอุปนัย การจำแนกชนิดของข้อมูลและการเปรียบเทียบข้อมูล


ผลการศึกษาพบว่า ตัวชี้วัดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่ตอบสนองกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554 – 2556 และตัวชี้วัดระดับสากล มีจำนวน 70 ตัวชี้วัด เป็นตัวชี้วัดด้านนโยบาย 9 ตัวชี้วัด หุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน  2 ตัวชี้วัด โครงสร้างพื้นฐาน 22 ตัวชี้วัด การพัฒนาผู้สอน/ทรัพยากรบุคคล 12 ตัวชี้วัด หลักสูตร 2 ตัวชี้วัด บริการ 2 ตัวชี้วัด ทรัพยากรการศึกษา 3 ตัวชี้วัด  การใช้ 6 ตัวชี้วัด  การมีส่วนร่วม ทักษะและผลลัพธ์ 7 ตัวชี้วัด ผลกระทบ 1 ตัวชี้วัด ความเสมอภาค 3 ตัวชี้วัดและสถานภาพทางสังคม/วัฒนธรรม/เศรษฐกิจ  1 ตัวชี้วัด ซึ่งรายละเอียดตัวชี้วัดแต่ละตัวแสดงไว้ในคู่มือและแนวทางการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2546). แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2547-2549.กรุงเทพมหานคร: กระทรวงศึกษาธิการ
. (2550). แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2550-2554.กรุงเทพมหานคร: กระทรวงศึกษาธิการ
. (2554). คู่มือการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา.กรุงเทพมหานคร: ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
. (2554). แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556. กรุงเทพมหานคร: กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. (2554). กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2554-2563.กรุงเทพมหานคร: กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.
สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2554).เครื่องชี้การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2554.กรุงเทพมหานคร: สำนักงานสถิติแห่งชาติ.
Korea Education Research and Information Service (KERIS). (2010). 2010 ICT4ED working group meeting: International collaborative study on the ICT in education indicators. August 30-31, 2010. Millennium Hilton, Seoul, Korea.
NECTEC. (2005). Thailand ICT indicators 2005. Bangkok: NECTEC.
OECD. (2002). Measuring the information economy. [Online]. Available: http://www.oecd.org/ dataoecd/16/14/1835738.pdf.[2010, Sep 9]
Partnership on Measuring ICT for Development (PMID). (2005). Core ICT Indicators.UNESCWA, Beruit.
_______. (2009). Revisions and additions to the core list of ICT indicators. [Online]. Available:http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc09/BG-ICTIndicators.pdf.[2010, Sep 10]
_______. (2010). Core ICT indicators, 2010. [Online]. Available:http://new.unctad.org/upload/docs/ICT_CORE-2010. [2010, Sep 9]
UNESCO. (2003a). Developing and using indicators of ICT use in education. Bangkok: UNESCO.
_______. (2003b). Performance indicators for ICT in education. Bangkok: UNESCO.
UNESCO Asia and Pacific Regional Bureau for Educatuion. (2003). Teacher training on ICT use in education in Asia and the Pacific: Overview from selected countries. Bangkok: UNESCO.
UNESCO. (2005). Core ICT indicators. [Online]. Available:http://www.unescobkk.org/ education/news/article/partnership-fer-measuning-ict-for-development-core-ict-indicators-2010/ [2010, Sep 10]
UNESCO Institute for Statistics. (2009). Guide to measuring information and communication technologies (ICT) in education. Bangkok: UNESCO.
UNESCO. (2010). ICT transforming education: A regional guide. Bangkok: UNESCO.
UNESCO. (2010).ICT in education UNESCO Bangkok. [Online]. Available:http://www.unescobkk.org/education/ict/thems/measuring. [2011, Apr 5]