การวิเคราะห์ความหลากหลายในองค์กร: กรณีศึกษาความหลากหลายของบริษัท ยัม! ประเทศไทย การวิเคราะห์ความหลากหลายในองค์กร: กรณีศึกษาความหลากหลายของบริษัท ยัม! ประเทศไทย

Main Article Content

จรูญลักษณ์ รัตนมงคลศักดิ์

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารจัดการความหลากหลายขององค์กรในไทย จากกรณีศึกษา ยัม! ประเทศไทย ที่บริหารงานโดยบริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด การศึกษาครั้งนี้พบว่า ยัม! ประเทศไทย มีความหลากหลายของพนักงานในเรื่องวัฒนธรรม, เพศ, การศึกษา, สถานภาพในงาน และความบกพร่องของความสามารถทางกายของพนักงาน การศึกษานี้จึงได้อธิบายการบริหารจัดการความหลากหลายของพนักงาน การสนับสนุนพนักงาน และการธำรงรักษาศักยภาพขององค์กรในธุรกิจการให้บริการอาหารจากทิศทางขององค์กรที่เป็นหนึ่งเดียว ตลอดจนความพยายามที่จะทำให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจจากงานบริการด้วย

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กาญจนันท์ กาญจนจำนงค์. (2010). โมเดลธุรกิจ บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด http://www.l3nr.org/posts/428878.
ชนิตา ภระมรทัต. (2556). เปิดรหัสลับผู้นำหญิง (ไทย) คนแรก ยัม! (ประเทศไทย). 4 ตุลาคม 2556. http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/business/hr
ธีรพัฒน์ อังศุชวาล. (2554). ความไม่เท่าเทียมกันทางเพศในการบริหารรัฐกิจ. บทความคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วารสารจุลมิติ, พ.ย.-ธ.ค. 2554, 66-75.
ยัม! ประเทศไทย. (2014). การพัฒนาทรัพยากรบุคคล. http://www.yum.co.th/index.php.
ประชาชาติธุรกิจออนไลน์. (2555). ยัม! เรสเทอรองตส์ วัฒนธรรมองค์กรคือจุดแข็งของเรา. 13 กันยายน2555. http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1347536331#.
ปณิธาน เศรษฐบุตร. (2549). 4 โมเดลธุรกิจ 4 วิธีคิดผูกใจคน. เรียบเรียงจากงานสัมมนา "สุดยอดกลยุทธ์มัดใจลูกน้อง ครองใจลูกค้า" จัดโดย สมาคมนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบัน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ผู้จัดการออนไลน์. 30 มิถุนายน 2549. http://www.manager.co.th/mgrWeekly/ViewNews.aspx?NewsID=9490000084763&TabID=1&
ASTV ผู้จัดการออนไลน์. (2555). เคเอฟซีปรับระบบไอที รับคนหูหนวกเข้าทำงาน. 21 พฤศจิกายน 2555. http://www2.manager.co.th/Entertainment/ViewNews.aspx?NewsID=9550000142231
GLORIA McDONOUGH-TAUB. (2012). Leadership Tips from the Top: David Novak, Chairman and CEO of Yum! Brands Writes ‘Taking People With You’.