สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

Main Article Content

เสรี วรพงษ์

บทคัดย่อ

บทดัดย่อไม่สมบูรณ์

Article Details

บท
บทความพิเศษ

References

กรมวิชาการ. (2539). ท้องถิ่นกับการพัฒนาหลักสูตร. กรุงเทพฯ: กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.
กระทรวงการต่างประเทศ . มานพ เมฆประยูรทอง (ผู้แปล). (2537). แผนปฏิบัติการ 21 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน. กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน).
เกษม จันทร์แก้ว. (2536). สิ่งแวดล้อมศึกษา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เกษม จันทร์แก้ว. (2544). วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เกษม จันทร์แก้ว และประพันธ์ โกยสมบูรณ์. (2525). หลักการสิ่งแวดล้อมศึกษา. ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 262 หน้า
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2551). คู่มือยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย. กรุงเทพฯ: ม.ป.ท.
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ. สำนักงาน. (2534). แนวทางการอนุรักษ์ธรรมชาติ. พิมพ์ครั้งที่5.กรุงเทพฯ
จุฑาทิพย์ คล้ายทับทิม. (2553). การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตร แห่งประเทศไทย จำกัด.
ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์.(2553). มนุษย์และสิ่งแวดล้อม.พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.
ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์. (2553). มนุษย์และสิ่งแวดล้อม. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
วินัย วีระวัฒนานนท์. (2539). สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน. กรุงเทพฯ: บริษัท สองศยาม จำกัด
สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน.
พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตโต), (2549). การพัฒนาที่ยั่งยืน (พิมพ์ครั้งที่10). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง.
Stapp, William B. (1975). Preservice Teacher Education. What makes Education Environment.
USA: Rata Courier, Tnc.