การจัดการความหลากหลายในองค์การ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การจัดการความหลากหลายในองค์การ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Main Article Content

ณัชชามน เปรมปลื้ม

บทคัดย่อ

การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนถือได้ว่าเป็นประเด็นที่จำเป็น และต้องให้ความสำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เกิดขึ้น ยุทธวิธีหนึ่งที่สำคัญในการเตรียมความพร้อมคือ การจัดการความหลากหลายองค์การภายในประเทศ ให้ดีก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับมหาวิทยาลัย ที่เป็นองค์การที่มีบทบาทที่สำคัญ ถือได้ว่าเป็นพลังที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ 


ดังนั้น บทความนี้จึงขอนำเสนอการวิเคราะห์ความหลากหลายในองค์การของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งทั้งในด้านจุดอ่อน แนวทางแก้ไข จุดแข็ง และแนวทางพัฒนาบนหลักการการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ด้วยยุทธวิธีการจัดการความหลากหลายในองค์การ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์การ อันจะนำไปสู่การพัฒนาความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติได้ในที่สุด

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

พรชุลี อาชวอำรุง. (2544). การบริหารความรู้ในระดับอุดมศึกษา, 7 มิถุนายน 2557. http://www. ns.mahidol.ac.th/english/km/article/kmth0001.htm
สุรพงษ์ มาลี. (2551, 29 สิงหาคม ถึง 4 กันยายน) การจัดการความแตกต่างของช่วงอายุ. มติชนสุดสัปดาห์, 36 – 39.
Glass, A. (2007). Understanding Generational Differences for Competitive Success. Industrial and Commercial Training Journal, 39(2), 98-103.
Leinonen, (2012). Challenging and Reinforcing Gender Boundaries at Work. Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal, 31(7), 633-645.
National Integration Working Group for Workplaces. (2010). Managing Workplace Diversity: A Toolkit for Organizations. Singapore: NIWGF.
Susaeta et al., (2013). Generation or culture? Work attitude drivers: an analysis in Latin America and Iberian countries. Cross Cultural Management Journal, 20(3), 321-360.
Tolbize, A. (2008). Generational differences in the workplace. (Online). Retrieved June 5, 2014, from Research and Training Center on Community Living. http://rtc.umn.edu/docs/2_18_Gen_diff_ workplace.pdf
Yusoff, W. F. W., and Kian, T. S. (2013). Generation Differences in Work Motivation: From Developing Country Perspective. International Journal of Economy, Management and Social Sciences, 2(4), 97-103.