การจัดการบริการสาธารณะ: จากมุมมองของการพัฒนาการจัดการภาครัฐ การจัดการบริการสาธารณะ: จากมุมมองของการพัฒนาการจัดการภาครัฐ

Main Article Content

กฤษณ์ รักชาติเจริญ

บทคัดย่อ

บทความนี้กล่าวถึงการพัฒนาการจัดการภาครัฐโดยยึดหลักของการบริหารในหลายมิติเข้ามาร่วมบริหารภายใต้พื้นฐานการนำหลักการการจัดการภาครัฐแนวใหม่ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงการให้บริการสาธารณะ และเน้นการพัฒนาสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพในด้านงานบริการสาธารณะได้ต่อไป

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Craig, G., Burchardt, T. and Gordon, D. (1998). Social Justice and Public Policy Seeking Fairness in Diverse Societies. Bristol: Policy Press.
Gerston, L.N. (2010). Public Policy Making Process and Principles 3rd edition. Washington: M.E. Sharpe.
Knoepfel, P., Larrue, C., Varone, F. and Hill M. (2011). Public Policy Analysis. Bristol: Policy Press.
Olowu, D. and Sako, S. (2003). Better Governance and Public Policy.. Capacity Building for Democratic. Colorado: Kumarian Press.
Preston, L.E. and Post, J.E. (2013). Private Management and Public Policy: The Principle of Public Responsibility. New Jersey: Stanford University Press.