บทบรรณาธิการ บทบรรณาธิการ

Main Article Content

Somsak Amornsiriphong

บทคัดย่อ

บทบรรณาธิการ


ภายใต้กระแสการพัฒนาในแวดวงการศึกษาที่ทวีความเข้มข้นขึ้นทุกขณะ การกำหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพทางการศึกษา จำเป็นอย่างยิ่งที่สถาบันการศึกษาทุกแห่งจักต้องปรับตัวเพื่อธำรงไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาของตนเอง มหาวิทยาลัยมหิดลได้กำหนดปณิธานไว้ว่าเป็น “ปัญญาของแผ่นดิน” (Wisdom of the Land) และภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลตระหนักถึงความสำคัญของปณิธานดังกล่าว และมุ่งมั่นดำเนินงานตามรอยปณิธานของมหาวิทยาลัย ผู้บริหารและคณาจารย์มีความคิดเห็นร่วมกันที่จะจัดทำวารสารวิชาการของภาควิชาขึ้น ชื่อว่า “วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ ภาควิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่และค้นคว้าองค์ความรู้ทางวิชาการ อีกทั้งยังเป็นการขยายปริมณฑลแห่งปัญญาให้เกิดขึ้นอีกด้วย


วารสารฉบับนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์ ประกอบไปด้วยบทความวิจัยและบทความวิชาการ จำนวนทั้งหมด 12 เรื่อง ครอบคลุมองค์ความรู้ในศาสตร์หลาย ๆ สาขา อาทิ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม อาชญาวิทยา และการศึกษา เป็นต้น บทความหลาย ๆ เรื่องสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ อย่างบทความเรื่อง “การศึกษาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการตัดสินใจในการหลีกเลี่ยงเมื่อถูกชักชวนให้ทดลองใช้ยาเสพติดของนักเรียนที่เข้าเรียนโครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย” ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับโรงเรียนต่าง ๆ ในการจัดการกับปัญหายาเสพติดที่เป็นปัญหาประการหนึ่งในสังคม นอกจากนี้ยังมีบทความที่สะท้อนมุมมองและชี้นำให้เห็นถึงผลกระทบในแง่มุมต่าง ๆ ทั้งมิติด้านสิ่งแวดล้อม เช่นบทความเรื่อง “ทุนนิยมกับสิ่งแวดล้อม: การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยกับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพ” มิติด้านนโยบายสาธารณะเช่น “การจัดการบริการสาธารณะ: จากมุมมองของการพัฒนาการจัดการภาครัฐ” มิติด้านการศึกษาเช่น “บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการศึกษา: ความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคต่อการพัฒนาการศึกษาของไทย” “วาระนโยบายการศึกษาในศตวรรษที่ 21: นโยบายทางเลือกหรือนโยบายทางรอดของประเทศไทย” และ “การพัฒนาตัวชี้วัดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อการศึกษา” เป็นต้น รวมถึงบทความที่สะท้อนเรื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่กำลังเป็นกระแสของตื่นตัวในภูมิภาคนี้อย่าง “การจัดการความหลากหลายในองค์การ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”


กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้ร่วมสร้างองค์ความรู้ และขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา นักวิจัย คณาจารย์ ตลอดจนผู้ที่สนใจจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ร่วมเสนอบทความเข้ารับการเผยแพร่สู่สาธารณะกับทางกองบรรณาธิการวารสารในฉบับต่อ ๆ ไป และสุดท้ายนี้ กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านวารสารจะได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดจากองค์ความรู้ต่าง ๆ จากวารสารฉบับนี้ หากท่านมีข้อเสนอแนะประการใดอันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพที่ดีขึ้นไปของวารสารนี้ กองบรรณาธิการขอน้อมรับด้วยความยินดีและความขอบคุณยิ่ง


 


สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์


บรรณาธิการ

Article Details

บท
บทบรรณาธิการ