รูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้หญิงวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร

Main Article Content

จิรวุฒิ หลอมประโคน
ประพล เปรมทองสุข

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องรูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้หญิงวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้หญิงวัยทำงาน โดยกำหนดกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน การประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน และการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ผลการวิจัย สามารถจัดกลุ่มได้ทั้งสิ้น 8 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 กลุ่มสาววัยทำงานใส่ใจเรื่องความบันเทิงและกิจกรรมนอกบ้าน กลุ่มที่ 2 กลุ่มสาววัยทำงานนักพัฒนาใส่ใจเรื่องธรรมะ และการท่องเที่ยว กลุ่มที่ 3 กลุ่มสาววัยทำงานนักประชาธิปไตย ยึดหลักทางสายกลาง กลุ่มที่ 4 กลุ่มสาววัยทำงานใส่ใจในการเลือกชุดชั้นใน กลุ่มที่ 5 กลุ่มสาววัยทำงานใส่ใจสุขภาพกลุ่มที่ 6 กลุ่มสาววัยทำงานรักครอบครัว กลุ่มที่ 7 กลุ่มสาววัยทำงานรับประทานอาหารจานด่วน กลุ่มที่ 8 กลุ่มสาววัยทำงานชอบเรื่องการทำนายทายทัก

 

Lifestyle of Working Women in Bangkok

This research investigated the lifestyles of 400 working women in Bangkok. Data were collected by the completion of a questionnaire and was analyzed by the use of means, standard deviations, and factor analysis. Results showed that working women in Bangkok can be classified into 8 groups. These were: Group 1 entertainment and outdoor activities; Group 2 Dharma and travelling; Group 3 democratic admirer; Group 4 lingerie selection; Group 5 health conscious; Group 6 family; Group 7 fast food; Group 8 horoscope prediction.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research paper)