การใช้ประโยชน์จากงบการเงินของผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อการบริหารกิจการ

Main Article Content

ศิริรัตน์ เจนศิริศักดิ์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์จากงบการเงินของผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในการบริหารธุรกิจ โดยเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และเลือกตัวอย่างตามสะดวก จำนวน 100 ราย และสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ประกอบการ 10 ราย โดยใช้แบบสอบถามทั้งแบบมีและไมมี่โครงสร้าง ผลการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์จากงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเพื่อการบริหารกิจการมากที่สุดในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน และผู้ประกอบการส่วนมากเห็นประโยชน์ในการใช้งบการเงิน นอกเหนือจากการทำตามกฎหมายเท่านั้น และส่วนมากได้ใช้ประโยชน์จากงบการเงินเพื่อการวางแผนและควบคุมการทำงานประจำในแต่ละวันให้บรรลุวัตถุประสงค์หลักของการประกอบธุรกิจ และมีการใช้ประโยชนอยู่ในระดับมาก แต่ใช้ประโยชน์จากงบการเงินเพื่อการสั่งการและตัดสินใจในระดับปานกลางเท่านั้น

 

The Utilizations of Financial Statements in Business Management for SMEs’ Entrepreneurs in Ubon Ratchathani Province

The objective of this research was to study the utilization of financial statements for small and medium enterprise (SME) entrepreneurs in business management. Data were collected by constructed and unconstructed questionnaires from 100 entrepreneurs in Amphoe Muang, Ubon Ratchathani province, and 10 of them were selected for in-depth interviews. The research found that most entrepreneurs utilize financial information from statements of financial position and income state ments in similar proportions for business management. Moreover, apart from the filing of statutory financial statements, most of the entrepreneurs also concern the advantages of utilizing financial statements in other purposes in terms of planning and controlling day-to-day operations to achieve objectives in business management at a high level but utilize them for directing and making decisions at a moderate level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research paper)