ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด ท่องเที่ยวของบริษัทเสริมทรัพย์การท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี

Main Article Content

ขวัญฤดี เมืองสุข
พัสนี โทสวัสดิ์
ปริวรรต สมนึก

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดท่องเที่ยวและสภาพแวดล้อมภายนอก ศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวและระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีเจาะจงแบบอาศัยดุลยพินิจของผู้วิจัย และแจกแบบสอบถามนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการบริษัท จำนวน 120 คน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ผลการศึกษา พบว่า

(1) บริษัทมีส่วนประสมทางการตลาดท่องเที่ยว (8P’s) ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ กระบวนการ และความร่วมมือทางธุรกิจที่เหมาะสม โดยการนำกลยุทธ์การตลาดท่องเที่ยวมาวิเคราะห์ และบริษัทยังมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดท่องเที่ยว เพื่อให้บริษัทมีความพร้อมสำหรับการแข่งขันในทุกด้าน และมีการตอบสนองความต้องการในด้านการบริการลูกค้าให้ได้มากที่สุด

(2) พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้บริการของบริษัทส่วนใหญ่มาใช้บริการเป็นครั้งแรก วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงาน โดยมีองค์กรเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางแบบเหมาจ่ายเป็นคณะ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางอยู่ระหว่าง 5,001-10,000 บาท นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางในช่วงเดือนเมษายน ในวันหยุดพักร้อน โดยรับรู้ข้อมูลจากเพื่อน และส่วนใหญ่ติดต่อจองกับทางบริษัทโดยผ่านโทรศัพท์หรือโทรสาร ซึ่งเป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็ว

(3) ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการของบริษัทในด้านผลิต ภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ กระบวนการ และด้านความร่วมมือทางธุรกิจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการบริการนักท่องเที่ยวของบริษัทที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

 

The Opinion and Satisfaction to Tourism Marketing Mix of Sermsup Travel Agency Company, Ubon Ratchathani Province

This research aimed to study Thai tourists’ attitudes to and satisfaction with the marketing mix of Sermsup Travel Agency Company. Data were collected from interviews of three participants, the managing director, a member of the marketing staff, and a member of the operation staff, who were selected by purposive sampling, and from 120 questionnaires completed by tourists who were selected by simple random sampling. The results indicated that the company used the appropriate eight marketing mixes (8Ps–product, price, place, promotion, personnel, physical environment, process, and business partnership) by analyzing marketing strategy and the tourism marketing environments to determine the company’s readiness to compete in all dimensions and respond to customers’ demands as much as possible. It was found that for most of the Thai tourists, it was their first time traveling with the company. The tourists’ objectives were educational and their tours were sponsored by organizations with which they were associated. The costs of the trips were between 5,001 and 10,000 baht. Results showed that tourists preferred to travel on their vacations around April and most had made direct reservations with the company using convenient and quick telephone or facsimile services. It was found that the overall level of tourists’ satisfaction with the 8Ps was an average of 3.97, indicating a good standard of service.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research paper)