การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบการจัดการเรียนรู้สำหรับครูประถมศึกษาในการเสริมสร้างสมรรถนะการคิดขั้นสูงของผู้เรียน

Main Article Content

Duangjai Seekheio

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม  2) เพื่อพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม 3) เพื่อทดลองใช้และประเมินประสิทธิผล ด้านสมรรถนะการออกแบบการจัดการเรียนรู้ (ความรู้ ทักษะ เจตคติ) และด้านความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมายในการทดลองใช้หลักสูตร คือ นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒmที่กำลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จำนวน 22 คน ผลการวิจัย พบว่า                      1) ครูประถมศึกษามีความต้องการจำเป็นในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในการเสริมสร้างสมรรถนะการคิดขั้นสูง 2) หลักสูตรฝึกอบรม ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เนื้อหา โครงสร้าง กิจกรรม สื่อและการประเมินผลของหลักสูตร หลักสูตรฝึกอบรมมีประสิทธิภาพ  ในระดับมากที่สุด 3) ผลการทดลองใช้หลักสูตร พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีสมรรถนะ ด้านความรู้ ความสามารถ และเจตคติในการออกแบบการจัดการเรียนรู้สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 และผู้เข้าร่วมการอบรมมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรมในระดับมากที่สุด

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research paper)

References

Barbara, A. (2007). Blended learning tools for teaching and training. England: Facet Publishing.

Briggs, L.J. (1977). Instructional design: principles and applications. New Jersey: Educational Technology Publication.

Chanthep, W. (2011). “Developing a blended training model with team learning to develop interdisciplinary integrated instructional design competencies for primary school teachers”. Silpakorn Educational Research Journal, 3(2): 135-149. (in Thai)

Dale, M. & Hes, K. (1995). Creating training miracles. Sydney: Prentice Hall.

Institute of Teacher Development and Educational Personnel. (2005). Strategies for developing teachers and personnel educational 2006-2008. Bangkok: Office of the Permanent Secretary, Ministry of Education. (in Thai)

Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (NSTDA). (2019). Assessment results of PISA 2015, science, reading and mathematics. Bangkok: Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology.

Kemp, J. (1985). The instructional design process. New York: Harper & Row.

Khammanee, T. (2012). Pedagogical science: knowledge for organizing an effective learning process. 5th Edition. Bangkok: Dan Suttha Printing Co., Ltd. (in Thai)

Kongterm, S. (2010). Development of training courses to enhance the ability to teach critical thinking for teachers under the Office of the Basic Education Commission. Ph.D. Thesis (Educational), Naresuan University. (in Thai)

McClelland, D. (1975). A competency model for human resource management specialists to be used in the delivery of the human resource management cycle. Boston: Mcber.

Office of the Basic Education Commission. (2021). Competency - based education: higher order thinking. Retrieved October, 2020, from https://cbethailand.com.

Pattaphol, M. (2018). Curriculum development for learning and development. 4th Edition. Bangkok: Charansanitwong Printing. (in Thai)

Secretariat of the Senate. (2018). Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2560 B.E. Bangkok: Secretariat of the Senate. (in Thai)

Smithikrai, C. (2005). Training of personnel in the organization. Bangkok: Chulalongkorn University Printing House. (in Thai)

Smith, P. & Ragan, T. (2005). Instructional design. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice-Hall.

Taba, H. (1962). Curriculum development: theory and practice. New York: Harcourt, Brace & World.

Tyler, R. W. (1950). Basic principles of curriculum and instruction, syllabus for education 360. Chicago: University of Chicago Press.

Wongyai, W. (1990). Research and curriculum development. Bangkok: Srinakharinwirot University. (in Thai)