ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แหล่งน้ำชุมชนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครฝั่งธนบุรี

Main Article Content

ฐิติวัฒน์ ตรีวงศ์
นิรัตน์ แย้มโอษฐ์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับและลําดับความสําคัญ       ของปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แหล่งน้ำชุมชนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ฝั่งธนบุรี ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมดังกล่าว โดยกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครฝั่งธนบุรีจาก 15 เขต เป็นจำนวนทั้งสิ้น 6,240 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแจกแจงความถี่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครฝั่งธนบุรี   มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แหล่งน้ำชุมชนของในระดับปานกลาง และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมด้านการรักษาแหล่งน้ำชุมชนมากที่สุด ทั้งนี้ ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมดังกล่าว โดยเน้นให้ความสำคัญกับการรักษาแหล่งน้ำชุมชนเป็นลำดับแรก ร่วมกับส่งเสริมการฟื้นฟูและการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์สูงสุดตามการให้ความสำคัญของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครฝั่งธนบุรี

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research paper)

References

Baker, C. (2009). A history of Thailand (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

Charoenlap, K. et al. (2011). Participation between community and school to conversation of water resource. Bangkok: Rajamangala University of Technology Krungthep. (in Thai)

Charoenwong, R. (2021) Urban and flood: water resource management in Thonburi side, Bangkok. Retrieved March 29, 2021, from https://socanth.tu.ac.th/ccscs/research/city-and-flood-waterma nagement-in-thonburi/ (in Thai)

Chedsadawarangkul, P. (2007). The community committee's participation in the community development of Khukhod subdistrict, Lamlooka district, Pathumthani. MA Thesis (Public administration), Khonkaen University. (in Thai)

Cholsilapawit, J. (2014). Evaluation of wastewater treatment system management of Bangkok. MA Thesis (Environmental Engineering), King Mongkut’s University of Technology Thonburi. (in Thai)

Department of Environmental Quality Promotion, (2021). Water resource. Retrieved March 20, 2021, from https://web.ku.ac.th/ schoolnet/snet6/envi2/subwater.htm (in Thai)

Jit-arun, N. (2013). Factors related to people participation in water resource conservation in Wat Kanlaya, Thonburi subdistrict, Bangkok. MA IS (Public administration), Siam University. (in Thai)

Kokpol, O. (2009). People participation partner manual for local administrators. Bangkok: Charansanitwong printing. (in Thai)

Phumwongphithak, W. (1997). Problem and obstacle of people participation in family and community development project: a case study in Pathumwan district. MA Thesis (Social work), Thammasat University. (in Thai)

Provincial Waterworks Authority, (2021). Water reservation. Retrieved March 29, 2021, from http://www.landfor tomorrow.org (in Thai)

Raphiphan, Y. (2001). Knowledge, attitude, and management that effect the community committee's participation in classification of garbage used daily before throwing in Panusnikom Municipality, Panusnikom District, Cholburi Province. MS Thesis (Community development), Thammasart University. (in Thai)

Surinta, S. (2010). People participation in water resource management a case study of Huay Sai royal development study center. MA Thesis (Public and private management), Silpakorn University. (in Thai)

Tesawong, K. (2015). Factors affecting the effectiveness of waste management in Bangkok Metropolitan area. Ph.D. Thesis (Public administration), Ramkhamhaeng University. (in Thai)

Triratana, P. (2008). People participation in water resource conservation: a case study in Ban Tom subdistrict, Mueang district, Phayao province. MA Thesis (Human and environment), Chaingmai University. (in Thai)

Wareechol, N. (2008). Participation of community committees in development of municipalities to livable cities: a case study in Bang Phra subdistrict municipality. Special Study (Public administration), Burapha University. (in Thai)

Yamoat, N. & Pongsuwan, A. (2020). Participation Factors in Community Water Resource Conservation of People in Nonthaburi Province. Electronic journal of open and distance innovative learning, 10(1): 153-164. (in Thai)