การศึกษาจิตลักษณะที่ส่งผลต่อพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

Main Article Content

มนตรี วงษ์รักษ์
กวีศุภณิฐ วิกรมวยากรม์
วาสินี ทิพย์ศร

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับจิตลักษณะด้านลักษณะมุ่งอนาคต ด้านความเชื่ออำนาจในตน ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และระดับพฤติกรรมจิตสาธารณะ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างจิตลักษณะกับพฤติกรรม
จิตสาธารณะ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ
ปีการศึกษา 2562 จำนวน 300 คน โดยได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิตามสัดส่วน และสุ่มอย่างง่ายแต่ละคณะเพื่อให้ได้ขนาดที่ใกล้เคียงกัน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถามปลายปิด วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการศึกษา พบว่า 1) นักศึกษามีระดับจิตลักษณะด้านลักษณะมุ่งอนาคต ด้านความเชื่ออำนาจในตน ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และพฤติกรรมจิตสาธารณะอยู่ในระดับสูง 2) จิตลักษณะในแต่ละด้านมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับกับพฤติกรรมจิตสาธารณะ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การเสริมแรงจากจิตลักษณะทั้งสามด้าน มีส่วนช่วยในการพัฒนาพฤติกรรมจิตสาธารณะได้ หากเราใช้การเสริมแรงที่เหมาะสมและถูกต้อง ย่อมสามารถปลูกฝังและพัฒนาพฤติกรรมจิตสาธารณะได้อย่างแน่นอน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research paper)

References

Atkinson, J. W. (1966). Motive in Fantasy Action and Society. New Jersey: Van Nostrand.
Bhanthumnawin, D. (2004). Psychosocial issues related to social support behavior of sub-district health station heads. Research report: National Institute of Development Administration. (in Thai)
Bhanthumnawin, D. (2006). Belief in internal locus of control of reinforcement: Measurement, Importance, And change. Journal of Social Development, 8(2): 107-141. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsd/article/view/31157 (in Thai)
Bhanthumnawin, D. (2007). Thai Buddhist beliefs and practices: cultivating, and quality of life. Research report: National Institute of Development Administration. (in Thai)
Bhanthumnawin, D. and Prachonpachanuk, P. (1990). Ethics of Thai youth. Research report issue 21. National Research Council of Thailand (in Thai)
Bhanthumnawin, D. et al. (1998). Civil Service Characterization Training Package. bangkok: Office of the Civil Service Commission. (in Thai)
Guilford, J. P. (1959). Personality. New York: McGraw-Hill.
Hilgard, E. R. (1976). Introduction to psychology. New York: Harcourt Brace and Wold.
McCleland, D. C. & others. (1953). The Achievement Motive. New York Appleton-Century Crofts, In,. 110-111.
McCleland, D. C. (1961). The Achieving Society. New Jersey: Van Nostrand.
McCleland, D. C. (1969). Motivating Economic Achievement. New York: Free Press.
Mischel, W. (1974). Self-control Introduction to personality. 3rd Ed. Holt-Rinebart and Winston Inc.
Murray, H. H. (1938). Explorations in personality. New York: Oxford University Press.
Nakasaney, S. et al. (2014). Factor that effected Student’s Public Mind Behavior, Faculty of Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Rattanakosin. Research report: 2014. Rajamangala University of Technology Rattanakosin. (in Thai)
Nooroon, J. (2008). Psychological Characteristics Affecting Public Mind of Lower Secondary School Students at Srinakharinwirot University Prasarnmit Demonstration School (Secondary).
M. Ed. thesis, Educational Research and Statistics: Srinakharinwirot University. (in Thai)
Office of Nation Education Standards and Quality. (2004). National Education Act, B.E. 2542 (1999) and Amendments B.E. 2545 (2002). Bangkok: Prikwangraphic. (in Thai)
Office of the Education Council. (2009). Proposals to reform education in the second decade. (B.E. 2552-2561). Bangkok: Prikwangraphic. (in Thai)
Rakkarn, W. (1979). A comparative study of some psychological traits of volunteer and nonvolunteer students: a case study at Kasetsart University. M.A. thesis, Social Development: Kasetsart University. (in Thai)
Rotter, J. B. (1966). Generalized expectancies for internal versus external control ofreinforcement. Psychological Monographs. 80: 1-28.
Rotter, J. B. (1975). Some problems and misconceptions related to the construct of internal vs. external control of reinforcement. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 43: 56-67.
Rotter, J. B., Chance, J. E., & Phares, E. J. (1972). Application of A Social Learning Theory of Personality. New York: Holt, Rinehart and Winston.
Royal Society of Thailand. (2011). Royal Society of Thailand Dictionary version 1999. Bangkok: Siriwattana Interprint. (in Thai)
Sawangkarn, K. (2018). A study of the activities and mental characteristics that affect the public mind of students. Rajabhat University Upper South. Narkbhut Paritat Journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University. 10(1): 84-93. (in Thai)
Spence, J. T. & Helmreich, R. L. (1983). Achievement and achievement motives: Psychological and sociological approaches. San Francisco: Free Press.
Sriviset, W. (2013). Internal Locus of Control, Self-Regulation Learning, Social Skills and Helping Relationship of Nursing Students at a College of Nursing, Ministry of Public Health. M.Sc. thesis, Social Psychology: Kasetsart University. (in Thai)
Thailand Ministry of Education. (2008). 2008 Guidelines for Development, Measurement and Evaluation of Desirable Characteristics in the Basic Education Core Curriculum. Bangkok: The Agricultural Cooperative Federation of Thailand (in Thai)
Wallston, B. A., & Wallston, K. A. (1978). Locus of control and health: Review of the literature. Health Education Monographs. 6(4): 107-151.
Wongpon, B. (2017). A study of internal and external health locus of control on illness of chronic patients in aranyaprathet hospital, sakaeo province. M.P.H. thesis, Public Health: Burapha University. (in Thai)
Woolfolk, A. E. (1993). Educational Psychology. 5th ed. Boston: Allyn and Bacon.
Wright, D. (1975). The Psychology of Moral Behavior. England: Penquin Books Ltd.