ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อความสามารถทางการจัดการของธุรกิจสถานบริบาลและการดูแลผู้สูงอายุ ในประเทศไทย

Main Article Content

สุตาภัทร จันทร์ประเสริฐ

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ หาปัจจัยด้านกลยุทธ์การตลาดบริการ ที่ส่งผลต่อความสามารถทางการจัดการธุรกิจสถานบริบาลและการดูแลผู้สูงอายุ     ในประเทศไทย โดยผู้วิจัยใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  แบบการศึกษาเฉพาะกรณีและใช้การสัมภาษณ์แบบสัมภาษณ์ส่วนบุคคลเชิงเจาะลึก ( In – depth Interview) จำนวน 6 ท่าน และจากนักวิชาการจำนวน  3 ท่าน การตรวจสอบความแม่นตรงของข้อมูลใช้วิธีการตรวจสามเส้าของแหล่งข้อมูล (Data Triangulation) ตรวจสอบข้อมูล 3 เส้า ผลวิจัยพบว่า  ปัจจัยด้านกลยุทธ์การตลาดบริการที่ส่งผลความสามารถทางการจัดการของธุรกิจสถานบริบาลและการดูแลผู้สูงอายุ ได้แก่ 1.ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 2.ปัจจัยด้านราคา 3.ปัจจัยด้านสถานที่ 4.ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย 5.ปัจจัยด้านบุคลากร  6.ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และ 7.ปัจจัยด้านกระบวนการ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research paper)

References

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า.(2561). ธุรกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร. dbd.go.th /download /data_service /1sep.doc
ภิญญดา รื่นสุข, (2558).รูปแบบการตลาดธุรกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร.วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สายใจ สิทธิกุล และ เยาวภา ปฐมศิริกุล (2558). โมเดลกลยุทธ์การตลาดบริการธุรกิจที่พักอาศัยแบบพำนักระยะยาวสำหรรับผู้สูงอายุในประเทศไทย
Ashman, S.M. (2001). Consumer choice models with customer loyalty programs in retail Food stores. Dissertation Abstracts International.
Barbara Ross Wooldridge and Kerri M. Camp (2019). HealtHcare Marketing Strategies For Creating Value in The Patient Experience. Cognella.
Boyd, HW Jr., Walker, OC Jr., Larreche, J. (1998). Marketing Management : A Strategic Approach with a Global Orientation.Boston, MA: Irwin McGraw-Hill,
Cloutier, M. (1999). Economic and strategic implications of coordination mechanisms in value chains: A nonlinear and dynamic synthesis (Pork sector). Dissertation Abstracts International
Dharmesh, Motwani1, Vijay, Shrimali (2012) Service Marketing Mix of Indian Hospitals: a Cristical Review. Paripex - Indian Journal of Research.
Dorsett, A.D.S. (1999). The dimensions of brand loyalty and their relationship to brand behaviors and marketing actions. Dissertation Abstracts International.
Kenneth & Donald. (2004). Marketing Management. New York: Prentice Hall International.
Kotler, P. (2000). Marketing Management: The Millennium Edition. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
Lorin Purcarea,(2019).The impact of marketing strategies in healthcare systems. Journal of Medicine and Life Vol. 12, Issue 2, April-June 2019
Lovelock, C. & Wirtz, J. (2007). Services marketing: people, technology, strategy (6th ed.). New Jersey: Pearson Prentice Hall.
Ramin Ravangard, Amir Khodadad and Peivand Bastani (2020). How marketing mix (7Ps) affect the patients’ selection of a hospital: experience of a low-income country. Journal of the Egyptian Public Health Association
T. Sreenivas B. Srinivasarao U. Srinivasa Rao (2013). An Analysis on Marketing Mix In Hospitals. International Journal of Advanced Research in Management and Social Sciences