พิธีกรรมพระเหวด : กรณีศึกษาวัดโพนเค็ง เมืองไซเสดถา นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Main Article Content

ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์

บทคัดย่อ

           พิธีกรรมพระเหวด บุญผะเหวด หรือการเทศน์มหาชาติเป็นพิธีกรรมที่มีความสำคัญมากในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบของพิธีกรรมพระเหวด วัดโพนเค็ง เมืองไซเสดถา นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงชาติพันธุ์วรรณนา และใช้แนวคิดบทบาทหน้าที่ในการวิเคราะห์   


            จากการศึกษาพบว่า พิธีกรรมพระเหวดถือเป็นจารีตประเพณีที่สำคัญมาก  นิยมจัดในระหว่างเดือนมีนาคมของทุกปี โดยมีการจำลองเนื้อหาในวรรณกรรมเรื่องมหาเวสสันดรชาดกผ่านพิธีกรรมต่าง ๆ ซึ่งจัดขึ้นอย่างมีขั้นตอน พิธีกรรมพระเหวดได้สะท้อนให้เห็นสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนเมืองไซเสดถา นครหลวงเวียงจันทน์ที่มีความสัมพันธ์กับคติความเชื่อทางพุทธศาสนา


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research paper)