ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันวิชาชีพพยาบาล กรณีศึกษา โรงพยาบาลนครพนม

Main Article Content

มงคล เอกพันธ์
การุณ พงศ์ศาสตร์
อภิรดี คำไล้

บทคัดย่อ

                  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่ออาชีพของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลนครพนม การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 97 คน คือ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติการพยาบาลในงานบริการคลินิกทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลนครพนม ประสบการณ์ตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป ซึ่งได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การถดถอยพหุคูณและการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย ผลการวิจัยพบว่า 1) การรับรู้ค่านิยมวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่ออาชีพอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 2) ส่วนการสนับสนุนทางสังคมที่เป็นตัวแปรแทรกไม่มีอิทธิพลร่วมกับทัศนคติต่องาน, ความคาดหวังในงาน การรับรู้ค่านิยมวิชาชีพที่มีต่อความผูกพันต่ออาชีพไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จากผลการวิจัยดังกล่าว ผู้บริหารโรงพยาบาลควรกำหนดนโยบายและส่งเสริมกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มความผูกพันต่ออาชีพ ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่จะจูงใจให้พยาบาลคงอยู่ในวิชาชีพได้ยาวนาน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย (Research paper)

เอกสารอ้างอิง

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล. 2559. อัตรากำลังเจ้าที่. http://www.nkphospital.go.th. 30 มกราคม.

นงพิมล นิมิตอานันท์ และทินกร จังหาร. 2555. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความยึดมั่นผูกพันต่อวิชาชีพพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน”. วารสารพยาบาลทหารบก. 13(2): 61-71.

ปริญดา เนตรหาญ, อารี ชีวเกษมสุข และอารีย์วรรณ อ่วมตานี. 2557. “ค่านิยมในงานและความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ สองรุ่นอายุในโรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร”. วารสารพยาบาลทหารบก. 15(2): 320-330.

ราณี อิสิชัยกุล. 2550. “การจูงใจบุคลากรในองค์กร” ใน ประมวลสาระชุดวิชาการบริหารองค์การ หน่วยที่ 9. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

ลักษมี สุดดี และยุพิน อังสุโรจน์. 2555. “แรงจูงใจในการทำงาน การสนับสนุนทางสังคม ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ กับความสุขในการทำงานของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลทั่วไปเขตภาคกลาง”. วารสารเกื้อการุณย์. 19(2): 42-58.

ศิริพร จิรวัฒน์กุล. 2555. คุณภาพชีวิตกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิต และความคิดคงอยู่ในวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพ. ใน การประชุมวิชาการนานาชาติ Women’s Health 2012 : Partnering for a Brighter Global Future. ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ 14-16 พฤศจิกายน 2555.

สายบัว บุญหมื่น และคณะ. 2557. “ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการลาออกจากงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลภาครัฐ”. วารสารการจัดการ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.7(1): 125-138.

อเนก สุวรรณบัณฑิต. 2545. ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่องาน ความคาดหวังในงานอาชีพ และการรับรู้ค่านิยมวิชาชีพกับความผูกพันต่อองค์การของนักรังสีเทคนิค. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Aaker, D. A., Kumar, V. and Day, G.S. 2001. Marketing research. New York: John Wiley and Sons.

Andrew, D. R. 2005. The nurse manature: Job satisfaction the nurse shortage and retention. Journal of Nursing Management. 13(4): 286-295.

Armstrong, P.I. and Crombie, G. 2000. Compromises in adolescents’ occupational aspirations and expectations from grades 8-10. Journal of Vocational Behavior. 56: 82-98.

Bass, B.M. 1998. Transformational leadership: Industrial, military, and educational impact. Mahwah: Lawrence Eribaum Associates.

Carson, K.D. and Bedeian, A.G. 1994. Career commitment: construction of a measure and examination of its psychometric properties. Journal of Vocational Behavior. 44(3): 237-262.

Dennis, C. 1992. Introduction to Psychology : Exploration and Application. 6th ed., St.Paul : West Pub. Co.

Duckett, L., Rowan. M., Ryden, M., Krichbaum, K., Miller, M., and Wainwright, H. 1997. Progress in The Moral Reasoning of Baccalaureate Nursing Students Between Program Entry and Exit. Nursing Research. 46(4): 222-229.

Dutton, J. E. and Ashford, S. J. 1993. Selling issue to Top management. Academic of Management Review. 8(3): 397-428.

George, J. M. and Jones, G. R. 2005. Understanding and Managing Organizational Behavior. 4th ed. New Jersey: Pearson Education.

Hackman, J.R. and Oldham, G.R. 1976. Motivation through the design of work: Test of a Theory. Organizational Behavior and Human Performance.16: 250-279.

________.1980. Work Redesign, Reading, Mass. :Addison-Wesley.

Hair, J.F.I., Black, W.C., Babin, B.J., Anderson, R.E. and Tatham, R.L. 2006. Multivariate Data Analysis. 6th Ed. New Jersey: Pearson.

Haslam, S.A. and Mcgarty. C. 2003. Research Methods and Statistics in Psychology. SAGE Publishing Ltd., Great Britain.

Hignett, S. M. and Lu, J. 2007. Evaluation of critical care space requirements for three frequent and high risk tasks. Critical Care Nursing Clinics of North America.19(2): 167-173.

Hobfoll, S.E. 1998. The Ecology of Stress. Washington, DC: Hemisphere.

________. 2001. The influence of culture, community and the nested-self in the stress process: Advancing Conversation of Resource theory. Journal of Applied Psychology. 50(3): 337 -396

Kaplan, R.M. and Friedman, L. 1997. Adolescent Health Promotion in Minority Populations. Health Care and Health Policy for Adolescents. Washington: American Psychological Association. 321-346.

Katsikea,E.,Theodosiou,M.,Perdikis, N., and Kehagias,J. 2011. The Effects of Organizational Structure and Job Characteristics on Experts Sales Managers’ Job satisfaction and Organizational commitment. Journal of World Business. 46: 221-233

Mason, C.H. and Perreault, Jr. W.D.1991. Collinearity, Power, and Interpretation of Multiple regression analysis. Journal of Marketing Research. 28: 268-280.

Metz, A. J., Fouad, N. and Helledy, K.I. 2009. Career aspirations and expectations of college students. Journal of Career Assessment. 17(2): 155-171.

Meyer, J.P., Allen, N. J., and Smith, C. A. 1993. Commitment to organizations and occupations: Extension and test of a three-component conceptualization. Journal of Applied Psychology. 74(1): 152-156.

Moon, M. 2000. Organizational Commitment Revisited in New Public Management: Motivation, Organizational Culture, and Managerial Level. Public Performance and Management Review. 24(2): 94-177.

Murray, H.A.1956. Personality in Nature, Society, and Culture. 2nd Ed. New York: Knopf.

Murray, M. K. 2002. The nursing shortage: Past, present, and future. Journal of Nursing Administration. 32(2): 79-84.

Nelson, D., Godfrey, L., and Purdy, J. 2004. Using a mentorship program to recruit and retain student nurses. Journal of Nursing Administration. 34(12): 551-553.

Neter, J., Wasserman, W. and Kutner, M.H. 1985. Applied Linear Statistical Models: Regression, Analysis of Variance, and Experimental Designs. 2nd Ed. Homewood: Richard D. Irwin, Inc.

Neuman, W.L. 2006. Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approaches. 6th Ed. Pearson Education, Inc., US.

Nunnally, J. C. and Bernstein I. H.1994. Psychometric Theory, McGraw-Hill Publishing, New York.

Parsons, M. L. and Stonestreet, J. 2004. Staff nurse retention. Nursing Leadership Forum. 8(3): 107-113.

Rokeach, M. 1980. Beliefs, Attitudes and Values: San Fancisco: Jossey-Bass.

Schwartz, S.H. 1992. Universals in the content and structure of Value: Theory and empirical tests in 20 countries. In M.

Srisuphan, W. and Sawaengdee, K. 2012. Recommended policy-based solutions to shortage of registered nurses in Thailand. Journal of Nursing Council. 27(1): 5-12.

Steers, R. M. and L. W. Porter (eds.). 1991. Motivation and Work Behavior. 5th Ed. New York: McGraw-Hill.

Stevens, J. 1996. Applied Multivariate Statistics For The Social Sciences. 3rd Ed. Mahwah, NJ: Erlbaum.

Tella, A., Ayeni, C. O., and Popoola, S. O. 2007. Work motivation, job satisfaction, and organisational commitment of library personnel in academic and research libraries in Oyo State, Nigeria. Library Philosophy and Practice. Retrieved on July 18, 2007

Thoits, P.A. 1986. Social support as coping assistance. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 54(4): 416-423.

Timothy, J.H. 2000. Professional commitment among US physician executives in managed care. Social Science and Medicine. 50: 1433-1444.

Vandenberg, R. J. and Scarpello, V. 1994. A Longitudinal Assessment of the Determinant Relationship Between Employee Commitments to the Occupation and the Organization. Journal of Organizational Behavior. 15: 535-547.

Vroom, H Victor. 1964. Work and Motivation. Now York : Wiley and Sons Inc.

Yamane, Taro.1973. Statistics: An Introductory Analysis. 3rd Ed. New York : Harper and Row Publication.