SERVICE QUALITY SATISFACTION IN USING CAR SHOWROOMS IN THE CENTRAL REGION OF THAILAND

Main Article Content

ปัญญาพล จันผ่อง
วอนชนก ไชยสุนทร

Abstract

The purpose of this research was 1) To study the behavior of users who access to use the service of car showroom in central region of Thailand. 2) To study the level of satisfaction in the quality service of the car showroom business in central region of Thailand. 3) To comparative analysis between behaviors of users with of satisfaction in the quality service of the car showroom business in central region of Thailand by behavior classified with 400 questionnaires. The statistic used in the analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation by test a hypothesis with statistic One Way ANOVA. The results of the study indicated that 1) The behavior of service users of the car showroom business in the central region of Thailand. The purpose of using the car showroom is to bring car to check mileage. The reason for choosing to use the car showroom is good location and the property is easily accessible. The period of service is the period of time to check condition of the car. The average frequency of service is 1-2 times per year with the average cost per session is 5,001- 10,000 bathes per time which is popularly paid by cash. 2) The level of satisfaction in service quality from service users of business car showroom in the central of Thailand. Totally the level of satisfaction was high. This represent that service users are satisfied with the car showroom with a good location, easy to use, service with honesty, speed and prudence. Employees are enthusiastic and responsible. By recommend the knowledge, ability, guarantee award in quality including carefulness to customers and always verify customer satisfaction. 3) The behavior of the service users in terms of their objective, time of services and average service cost per time of car showroom in the central region of Thailand was different. The level of service satisfaction of car showroom in the central region of Thailand was significantly different at the level of 0.01. The behavior of service users in parts of reason to choose different service will have level of satisfaction for quality of service from car showroom in the central region of Thailand was different. There were statistically significant at the 0.05 level for behavior of service users during the service period and channel of payment service were different will have satisfaction level in quality of service from car showroom in central region of Thailand was not different. The achieve satisfaction in service quality should be on honesty, speed and prudence in service and should be available to those who use the service such as car wash tires, wheel balancers free when the car camei nto service.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
จันผ่อง ป., & ไชยสุนทร ว. (2018). SERVICE QUALITY SATISFACTION IN USING CAR SHOWROOMS IN THE CENTRAL REGION OF THAILAND. Journal of KMITL Business School, 8(2), 107–124. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/fam/article/view/207095
Section
Research Article

References

กมลทิพย์ นามมา. 2560. ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความภักดีในการเลือกใช้แบรนด์รถยนต์เดิมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารการบริหารและจัดการ. ปีที่ 7, ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559

กรมการขนส่งทางบก. 2561. รถยนต์ที่จดทะเบียนสะสมในปี 2561. [ออนไลน์], https://www.dlt.go.th/th/

กัลยา วานิชย์ปัญญา. 2549. หลักสถิติ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

เจ.ดี. พาวเวอร์. 2560. ผลการศึกษาวิจัยดัชนีด้านบริการงานขายในประเทศไทย ประจำปี 2560.

ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย. 2556. การดำเนินงานและผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้านการบริการซ่อมบำรุงในจังหวัดเชียงใหม่. วารสารปัญญาภิวฒน์. ปีที่ 5, ฉบับที่ 2 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2558

ญาณสิทธิ์ พัตตาสิงห์. 2554. คุณภาพการให้บริการรักษาความสะอาดของรถยนต์. การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการทั่วไป. มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี.

นิมิตร ไชยวงศ์. 2559. อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดและภาพลักษณ์ตราสินค้าที่มีต่อพฤติกรรมการตัดสิน ใจซื้อรถยนต์กระบะของผู้บริโภคจังหวัดลำปาง. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.ปีที่ 5, ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2559, หน้า 95-115

พงศ์ศรันย์ พลศรีเลิศ. 2557. พฤติกรรมผู้ใช้บริการ. [ออนไลน์], http://www.sundae.co.th/article/?cmd=article&id=156. วันที่สืบค้น 25 พฤศจิกายน 2560.

พงค์ศักดิ์ ดำยศ พงศ์ หรดาล และสมเดช เฉยไสย. 2553. ทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อ พฤติกรรมการใช้และความพึงพอใจโดยรวมของผู้ใช้บริการศูนย์บริการรถยนต์เมอร์เซเดสเบนซ์ บริษัท ทีทีซี มอเตอร์ส จำกัด. วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา. ปีที่ 5, ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2554

ไพโรจน์ สุวรรณปักขิณ. 2559. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ในจังหวัดระนอง. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มณฑิรา ศรีด้วง. 2558. ความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้าที่มีต่อตราสินค้า ของศูนย์บริการตอบรับทาง โทรศัพท์ในอุตสาหกรรมสินเชื่อรถยนต์. วารสารมนุษยศาสตร์. ปีที่ 22, ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2558

ศูนย์วิจัยธนาคารกรุงศรี. 2560. แนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรม ปี 2560-62 อุตสาหกรรมรถยนต์. กรุงเทพฯ : ทีมวิจัยเศรษฐกิจธนาคารกรุงศรี

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. 2560. ตลาดรถยนต์ไทยปี 61. กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2890 กรุงเทพฯ : ทีมวิจัยเศรษฐกิจกสิกรไทย.

ศิริวรรณ เสรีรัตน์. 2541. “ภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการ” การบริหารการตลาดยุคใหม่ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด กรุงเทพฯ: ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์.

สมพล ศรีกสิกุล. 2548. การศึกษาพฤติกรรมการบำรุงรักษารถยนต์นั่งและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิน ใจเลือกใช้บริการศูนย์บริการรถยนต์. การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

อรชินันพร วิทยวราวัฒน์ และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ. 2556. ความไว้วางใจของลูกค้าที่มีต่อศูนย์บริการรถยนต์ฟอร์ดในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยรังสิต.

อชิรญา เฉลิมสวัสดิ์วงศ์. 2556. แผนธุรกิจศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถัง. บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Gronroos (1990). “A Service Quality Model and its Marketing Implications” European Journal ofMarketing. 18 (4). 36-44

Leon G.S. and Leslie. L.K. (1978). “Consumer Behavior” New Jersey: Prentice.

Parasuraman, A., Zeithaml and Berry, L.L. (1998). SERQUAL: A multiple Item Scale for Measuring customer perception of service quality. Journal of retailing 64: 12-40

Yamane (1973). “Statistic: An Introductory Analysis” (3rd ed.) New York: Harper and Row.