FACTORS AFFECTING THE ABILITY OF INFORMATION SHARING PERCEPTION VIA THE SUPPLY CHAIN OF CORPORATE SALE DEPARTMENT OF CAT TELECOM PUBIC COMPANY LIMITED

  • ปรียาวดี ผลเอนก สาขาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
  • จินตนา บุญเรือง สาขาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
  • ปาลีรัตน์ บัวดา สาขาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
  • ปรียานุช สุขไทย สาขาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
  • ยุพารัตน์ พิลาดี สาขาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
  • อิทธิ พูลเจริญ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
Keywords: the ability of information sharing, supply chain, CAT Telecom

Abstract

The research was aimed 1) to study and to compare the ability of information sharing perception via the supply chain of corporate sale department of CAT Telecom Public Company Limited, classified by personal factors; and 2) to study levels of the perception of the ability of information sharing of corporate sale department of CAT Telecom Public Company Limited. Sample size was 53 respondents, using self-enumeration method. Questionnaire was conducted. The data were analyzed using percentage, mean, standard deviation, data distribution and non-parametric test. The result showed that, there were no statistically significant differences between personal factors namely, gender, age, education and work experience, compare the ability of information sharing perception via the supply chain of corporate sale department of CAT Telecom Public Company Limited. In addition, there was high level of compare the ability of information sharing perception via the supply chain of CAT Telecom Public Company Limited.

Downloads

Download data is not yet available.

References

กัลยา วานิชย์บัญชา. (2552). สถิติสำหรับงานวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: ธรรมสาร.

เชฐธิดา กุศลาไสยานนท์ วิภาวรรณทองเนียม และวิภาวรรณ จันทร์ประชุม (2560). การศึกษาสมรรถนะการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อม. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 27(1), 125-138.

ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต และศรัณย์ พิมพ์ทอง. (2561). ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์การของวิศวกร สื่อสารโทรคมนาคม เจนเนอเรชั่นวายในรัฐวิสาหกิจด้านสื่อสารโทรคมนาคมไทย. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 38(3), 29-47.

ณชญาภัส รอดประยูร. (2560). ระบบการวางแผนทรัพยากรในองค์กรสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขต กรุงเทพมหานคร. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์, 28-38.

ธานินทร์ ศิลป์จารุ. (2550). การวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ: วี.อินเตอร์ พริ้นท์.

พรรณี ลีกิจวรรธนะ. (2553). วิธีวิจัยทางการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 6 กรุงเทพฯ: มีน เซอร์วิส ซัพพลาย.

แผนกลูกค้าเอกชน บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน). (2561). จำนวนผู้ปฏิบัติหน้าที่ในแผนกลูกค้าเอกชน ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน). การสัมภาษณ์.

ภัทรวิทย์ ทองฉิม และบดินทร์ รัศมีเทศ. (2555). ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการโซ่อุปทานและการวัดสมรรถนะในโซ่อุปทานยางพารา. WMS Journal of Management Walailak University, 1 (1), 58 – 66.

ปรียาวดี ผลเอนก. (2560). ประสิทธิภาพของการร่วมแรงร่วมใจในโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม จ. สระแก้ว ในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันเพื่อรองรับการเข้าสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสภาวิจัยแห่งชาติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560.

ปรียาวดี ผลเอนก และนิภาวรรณ กันสำอาง. (2559). ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ความสูญเปล่าจากการผลิตของเสียในการผลิตของอุตสาหกรรมสิ่งทอกรณีศึกษาบริษัท ไทเท็กซ์ เอเชีย จำกัด. วารสารการบริหารและจัดการสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 1(2), 29-30.

สมบูรณ์ คงทองวัฒนา และยุวัฒน์ วุฒิเมธ. (2559). ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจัดการในอุสาหกรรมการผลิตชิ้น ส่วนไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ใน ประเทศไทย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 4(23), 708-709.

ศรัณย์ แก้วมาและนพปฎล สุวรรณทรัพย์. (2558). ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานโลจิสติกส์ กรณีศึกษา การให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ในเขตปลอดอากร สนามบินสุวรรณภูมิ. วารสารการเงินการลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ, 5(1), 121-134.

สรัญญา เมธากนกกุล และคณะ. (2555). ความพร้อมในการประยุกต์ใช้การจัดการห่วงโซ่อุปทานสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม. 11 (1), 147 – 156.

สุวิสาข์ พลสยม และนพปฎล สุวรรณทรัพย์. (2558). ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการดาเนินงานโลจิสติกส์กรณีศึกษา การให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ในเขตปลอดอากร สนามบินสุวรรณภูมิ. วารสารการเงินการลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ, 5(1), 121-134.

อรพรรณ มาตช่วง การุณย์ ประทุมและพลาญ จันทรจตุรภัทร. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทุนมนุษย์ กับความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 34(4), 214-222.

Chopra, Sunil and Meindl, Peter. (2010). Supply Chain Management. 4th ed. Pearson.

Fynes, B., and Burca, S.D. (2005). The Effects of Design Quality on Quality Performance. International Journal of Production Economics. 96, 1-14.

Ipek Kocoglu, Salih Zeki Imamoglu, Huseyin Ince, and Halit Keskin. (2011). The Effect of Supply Chain Integration on Information Sharing: Enhancing the Supply Chain Performance. Procedia Social and Behavioral. 24 (2011), 1630 - 1649.

Li, S., et al. (2006). The Impact of Supply Chain Management Practices on Competitive Advantage and Organizational Performance. Omega, 34(2006): p. 107 – 124.

Naranjo-Gil, David. (2009). Management Information Systems and Strategic Performance: The Role of Top Team Composition. International Journal of Information Management. 29(2), 104-110.
Published
2018-12-28
How to Cite
ผลเอนกป., บุญเรืองจ., บัวดาป., สุขไทยป., พิลาดีย., & พูลเจริญอ. (2018). FACTORS AFFECTING THE ABILITY OF INFORMATION SHARING PERCEPTION VIA THE SUPPLY CHAIN OF CORPORATE SALE DEPARTMENT OF CAT TELECOM PUBIC COMPANY LIMITED. Journal of Administration and Management, 8(2), 93-106. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/fam/article/view/207091
Section
Research Article