การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กรณีตัวอย่างร่วมกับสื่อประสม เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเป็นผู้นำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Main Article Content

เจษฎากร บุญคุ้มครอง
วัตสาตรี ดิถียนต์
ณัฐพล รำไพ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเป็นผู้นำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กรณีตัวอย่างร่วมกับสื่อประสม กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) จังหวัดนครนายก โดยการจับสลากมา 1 ห้องเรียน จำนวน 34 คน การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กรณีตัวอย่าง จำนวน 6 แผน 2) สื่อประสม 3) แบบวัดความสามารถในการเป็นผู้นำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และเกณฑ์การประเมิน และ 4) แบบประเมินความสามารถในการเป็นผู้นำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หาคุณภาพเครื่องมือด้วยวิธีการหาความเที่ยงตรงโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ประเมิน สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 1) ค่าเฉลี่ย 2) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3) การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถ ในการเป็นผู้นำของนักเรียน โดยใช้สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำ และ 4) ร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยความสามารถในการเป็นผู้นำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กรณีตัวอย่าง 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นนำเสนอ 2) ขั้นศึกษา 3) ขั้นวิเคราะห์ 4) ขั้นอภิปราย และ 5) ขั้นประเมินผล ร่วมกับสื่อประสม 4 ประเภท ได้แก่ ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง จากการวัดซ้ำ 5 ครั้ง มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกครั้งโดยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Research Article

References

การดี เลียวไพโรจน์, ศากุน บุญอิต และศจี ศิริไกร. (2553). Case Method 101 ด่านสุทธาการพิมพ์

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. (2551). ทำงานอย่างไรให้ก้าวหน้า (พิมพ์ครั้งที่ 3). ซัคเซสมีเดียการพิมพ์.

ชัยศาสตร์ คเชนทร์สุวรรณ, (2563). การพัฒนาภาวะผู้นำของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา. [วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยพะเยา]. https://tdc.thailis.or.th/tdc/index.php

ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี. (2554). ภาวะผู้นำองค์กรยุคใหม่ (พิมพ์ครั้งที่ 2). บริษัทเอ็กซเปอร์เน็ทการพิมพ์.

นงราม ชะลอเจริญยิ่ง. (2559). ผลการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา. วารสารวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม, 10(1), 137-157.

มนัสวี แขดวง. (2562). ผลการจัดการเรียนรู้พลศึกษาตามแนวคิดธอร์นไดค์ที่มีต่อภาวะผู้นาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1. [วิทยานิพนธ์ปริญญาุมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]. https://tdc.thailis.or.th/tdc/index.php

บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวิจัยเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 7). สุวีริยาสาส์นการพิมพ์.

รุ่งโรจน์ พงศ์กิจวิทูร. (2557). การผลิตและนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา. สมบูรณ์การพิมพ์.

วันวิษา เสนาแสง. (2561). ผลของโปรแกรมการเรียนรู้ทางสังคมเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร. [การศึกษาค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]. https://dric.nrct.go.th

สตาร์ฟิช อคาเดมี. (2562). Leadership ทักษะแห่งอนาคตที่ควรมีในศตวรรษที่ 21. https://www.starfishlabz.com/blog/12-leadership

Nugroho, A., and Bramasta, D. (2018). The Implementation of Case Study Method to Develop Students’ Activities and Characters. JSSH (Jurnal Sains Sosial dan Humaniora) 2, DOI:10.30595/jssh.v2i2.3349

World Economic Forum. (2016, 10 March). New Vision for Education: Fostering Social and Emotional Learning through Technology. World Economic Forum. https://www.weforum.org/reports/new-vision-for-education-fostering-social-and-emotional-learning-through-technology/