ประสิทธิภาพชุดการสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษในระบบคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกการออกเสียง สำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี: การผสมผสานระหว่างปัญญาประดิษฐ์และครูผู้สอน

Main Article Content

วรรณวิภา หงส์นภาดล
อัฐพล อัฐนาค

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ตรวจสอบประสิทธิภาพของชุดการสอนการออกเสียง 2) เปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ในการออกเสียงของนักศึกษาก่อนและหลังการทดลอง และ 3) ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ต่อชุดการสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษในระบบการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการฝึกออกเสียง (CAPT) กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี 30 คน จากมหาวิทยาลัยของรัฐสองแห่ง ซึ่งคัดเลือกโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย การวิจัยก่อนการทดลองเป็นแบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนหลัง ดำเนินการด้วยการฝึก 12 ครั้งใน 4 สัปดาห์บนแพลตฟอร์ม Microsoft Teams เครื่องมือ ได้แก่ 1) แอปพลิเคชัน Reading Progress และเครื่องมือ Immersive Reader 2) แบบทดสอบประสิทธิภาพการออกเสียงก่อนและหลัง 30 คำ 3) แบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อชุดการสอนการออกเสียงในระบบ CAPT และ 4) ข้อความอ่านฝึกการออกเสียงโดยระบุคะแนนที่ส่วนท้ายของการฝึกทั้ง 12 ครั้ง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน E1/E2 และ t-test โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS 20.0 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพการสอนการออกเสียงเท่ากับ 89.32/86.80 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนด สะท้อนว่ามีประสิทธิภาพ ทักษะการออกเสียงของนักศึกษาพัฒนาขึ้นเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของทักษะการออกเสียงหลังการทดสอบสูงกว่าก่อนการสอบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อชุดการสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษในระบบ CAPT โดยภาพรวมอยู่ในระดับ พึงพอใจมาก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Research Article

References

Agarwal, C., & Chakraborty, P. (2019). A review of tools and techniques for computer aided pronunciation training (CAPT) in English. Education and Information Technologies, 24(6), 3731-3743.

Añorga, A., and Benander, R. (2015). Creating a pronunciation profile of first-Year Spanish students. Foreign Language Annals. 48(3), 434–446.

Brahmawong, C. (2013a). Developmental testing of media and instructional package. Silpakorn Educational Research Journal, 5(1), 7-20.

Brahmawong, C. (2013b). The efficiency test of instructional media. Journal of Silpakorn Educational Research, 5(1), 7-20.

DeKeyser, R. (2015). Skill Acquisition Theory. In B. VanPatten & J. Williams (Eds.), Theories in second language acquisition: An introduction (pp. 94-112). Taylor & Francis.

Derwing, T. M., & Munro, M. J. (2015). Pronunciation Fundamentals: Evidence-Based Perspectives for L2 Teaching and Research. Amsterdam: John Benjamins.

Gao, Y., & Hanna, B. E. (2016). Exploring optimal pronunciation teaching: Integrating instructional software into intermediate-level EFL classes in China. Calico Journal, 33(2), 201-230.

Henrichsen, L. E. (2021). An illustrated taxonomy of online CAPT resources. RELC Journal, 52(1),179-188.

Hincks, R. (2015). Technology and learning pronunciation. In M. Reed and J. Levis (eds), The Handbook of English Pronunciation (pp. 505–19). Malden, NY: Wiley-Blackwell.

Horwitz, E. K. (2010). Foreign and second language anxiety. Language Learning, 43, 154-168.

Iadkert, K. (2014). Development of English pronunciation with phonics. Retrieved March 15, 2022 from http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1023.4197&rep=rep1&type=pdf

Jarke, H., Broeks, M., Dimova, S., Iakovidou, E., Thompson, G., Ilie, S., & Sutherland, A. (2020). Evaluation of a Technology-based Intervention for Reading in UK Classroom Settings. RAND.

Jenkins, J. (2000). The Phonology of English as an International Language. Oxford University Press.

Lambacher, S. G. (1996). Spectrograph analysis as a tool in developing L2 pronunciation skills. M. Vaughan-Rees (ed.), 32-35.

Levis, J. M. (2005). Changing contexts and shifting paradigms in pronunciation teaching. TESOL Quarterly, 39(3), 369–377.

Levis, J. (2018). Intelligibility, Oral Communication, and the Teaching of Pronunciation. Cambridge University Press.

Maghrebi, F., Heydarpour, M., & Shalmani, H. (2016). The effect of pronunciation training software on the Iranian EFL learners’ pronunciation skills. Modern Journal of Language Teaching Methods, 6(6), 260–271.

Martin, I. A. (2020). Pronunciation development and instruction in distance language learning. Language Learning & Technology, 24(1), 86–106.

Nakazawa, K. (2012). The effectiveness of focused attention on pronunciation and intonation training in tertiary Japanese language education on learners’ confidence: Preliminary report on training workshops and a supplementary computer program. International Journal of Learning, 18(4), 181-192.

Olson, D. J. (2014). Benefits of visual feedback on segmental production in the L2 classroom. Language Learning and Technology, 18(3), 173–192.

Pennington, M. C., & Rogerson-Revell, P. (2019). English Pronunciation Teaching and Research: Contemporary Perspectives. London, England: Palgrave Macmillan.

Rogerson-Revell, P. M. (2021). Computer-assisted pronunciation training (CAPT): Current issues and future directions. RELC Journal, 52(1), 189–205.

Schmidt, R. (2001). Attention. In P. J. Robinson (Ed), Cognition and second language instruction. Cambridge University Press.

Singhathin, N., & Wongsaphan, M. (2021). Communicative English learning management with multimedia reading instructional package on reading ability and vocabulary achievement for the primary school students. Practitioner Research, 3, 159-169.