การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสร้างวินัยด้านความซื่อสัตย์สุจริต สำหรับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

Main Article Content

มนตรี วงษ์สะพาน
ภมรพรรณ์ ยุระยาตร์
สุรเชต น้อยฤทธิ์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างชุดกิจกรรมเสริมสร้างวินัยด้านความซื่อสัตย์สุจริตสำหรับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมเสริมสร้างวินัย ด้านความซื่อสัตย์สุจริตสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีต่อชุดกิจกรรมเสริมสร้างวินัยด้านความซื่อสัตย์สุจริต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 6 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 จำนวน 16 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) ชุดกิจกรรมเสริมสร้างวินัยด้านความซื่อสัตย์สุจริตสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (2) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียน (3) แบบประเมินพฤติกรรมการมี วินัยด้านความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียน (4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมเสริมสร้างวินัย ด้านความซื่อสัตย์สุจริต สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาประสิทธิภาพ (E1/E2) และการหาค่าดัชนีประสิทธิผล (EI) ผลการวิจัยพบว่า 1. ชุดกิจกรรมเสริมสร้างวินัยด้านความซื่อสัตย์สุจริตสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.94/83.75 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนด 2. ดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมเสริมสร้างวินัยด้านความซื่อสัตย์สุจริตสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีค่าเท่ากับ 0.5229 หรือมีความก้าวหน้าในการเรียนคิดเป็นร้อยละ 52.29 3. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมเสริมสร้างวินัยด้านความซื่อสัตย์สุจริตสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีความพึงพอใจโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (gif.latex?\bar{x}= 4.51 , S.D. = 0.67)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
Research Article