การส่งเสริมการคิดวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคแผนผังมโนทัศน์ร่วมกับการบูรณาการกูเกิลเสิร์ช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา

Main Article Content

มรกต ก้อนทอง
วัตสาตรี ดิถียนต์

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคแผนผังมโนทัศน์ร่วมกับการบูรณาการกูเกิลเสิร์ช 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนก่อน และหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคแผนผังมโนทัศน์ร่วมกับการบูรณาการกูเกิลเสิร์ช


กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จำนวน 35  คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ซึ่งนักเรียนห้องเรียนนี้เป็นนักเรียนที่มีระดับความสามารถในการเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน ใกล้เคียงกัน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคแผนผังมโนทัศน์บูรณาการกูเกิลเสิร์ช จำนวน 4 แผนการจัดการเรียนรู้  2) แบบวัดความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียน และหลังเรียน ตามแนวคิดของบลูม ซึ่งเป็นข้อสอบชนิดอัตนัย โดยผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การคำนวณ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบค่าที


            ผลการวิจัยพบว่า 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคแผนผังมโนทัศน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้ง 4 แผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมระดับมาก และความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโดยใช้เทคนิคแผนผังมโนทัศน์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 และความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนแยกตามองค์ประกอบทางการคิดวิเคราะห์ของบลูมทั้ง 3 ด้าน คือ การวิเคราะห์ความสำคัญ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการวิเคราะห์โครงสร้างหลักการ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนในทุกด้าน


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
Research Article