การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการบูรณาการใช้ทวิตเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสงวนหญิง

Main Article Content

สุพัตรา หมอยาดี
วัตสาตรี ดิถียนต์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการบูรณาการใช้ทวิตเตอร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสงวนหญิง กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสงวนหญิง จำนวน 48 คน โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีระดับความสามารถในการเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน ใกล้เคียงกัน และมีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ไม่แตกต่างกัน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการบูรณาการใช้ทวิตเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 5 แผนการจัดการเรียนรู้ 2) แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเพื่อใช้วัดความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ในวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการบูรณาการใช้ทวิตเตอร์ มีความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าเฉลี่ยของคะแนนพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการบูรณาการใช้ทวิตเตอร์ มีการพัฒนาเพิ่มสูงขึ้นตามระยะเวลาของการทดลอง และคุณสมบัติแฮชแท็กของทวิตเตอร์เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
Research Article