Announcements

แจ้งอัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์

2022-06-24

วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความวิชาการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2565 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 

ขอแจ้งการปรับหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพบทความ

2022-03-07

วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอแจ้งปรับหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพบทความ โดย บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เป็นต้นไป ให้มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (peer reviewer) อย่างน้อย 3 ท่าน จากหลากหลายสถาบัน