วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความวิชาการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2565 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

                   (1) ค่าตีพิมพ์บทความวิชาการภาษาไทย บทความละ 3,500 บาท

                   (2) ค่าตีพิมพ์บทความวิชาการภาษาอังกฤษ  บทความละ 4,500 บาท

ช่องทางการชำระค่าธรรมเนียม

https://drive.google.com/file/d/1z1-iQfP0sk9-SvFEUmQMf5GVHgKTeWv8/view?usp=sharing

เมื่อชำระแล้วให้ส่งหลักฐานมาทางช่อง Discussion โดยระบุชื่อผู้แต่งและชื่อบทความ

 

โดยผู้เขียนจะต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ของบทความตามคำแนะนำสำหรับผู้เขียน หากไม่ปฏิบัติตามกติกา กองบรรณาธิการวารสารขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการตีพิมพ์ และไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้

1. ผู้เขียนไม่ปฏิบัติตามรูปแบบของวารสาร

2. บทความไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ

3. ไม่แก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะตามระยะเวลาที่กำหนด

 

กรณีที่ผู้ส่งบทความ มีความประสงค์ขอถอนหรือยกเลิกการส่งบทความระหว่างการพิจารณาบทความ มีค่าปรับเป็นจำนวนเงิน 3,600 บาท (สามพันหกร้อยบาทถ้วน)