ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ

อัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความเพื่อใช้ในการดำเนินการตรวจประเมินบทความ (Peer review) และบริหารงานวารสาร ดังนี้

1. บทความภาษาไทย บทความละ 3,500 บาท สำหรับบุคคลทั่วไป และ บทความละ 2,000 บาท สำหรับบุคลากรและนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

2. บทความภาษาอังกฤษ บทความละ 4,500 บาท สำหรับบุคคลทั่วไป และ บทความละ 3,000 บาท สำหรับบุคลากรและนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

เมื่อผู้นิพนธ์ทำการ Submission ให้โอนเงินค่าธรรมเนียมที่ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 661-8-92499-5 ชื่อบัญชี วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

และ  ส่งหลักฐานการโอนเงินมาทางช่อง Discussion ในวันที่ส่งบทความโดยระบุชื่อผู้แต่งและชื่อบทความ

กองบรรณาธิการวารสารขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการตีพิมพ์ และไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้

1. ผู้แต่งไม่ปฏิบัติตามรูปแบบของวารสาร

2. บทความไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

3. ไม่แก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะตามระยะเวลาที่กำหนด

หากบทความถูกปฏิเสธการตีพิมพ์ หรือผู้นิพนธ์บทความต้องการยกเลิกการตีพิมพ์ จะไม่สามารถคืนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ให้ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะได้ใช้เงินส่วนนี้จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้ผู้ทรงคุณวุฒิและค่าดำเนินการวารสารไปแล้ว โดยอัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป