บทวิจารณ์หนังสือ ดุษฎีนิพนธ์เรื่องกระบวนการวิปัสสนากรรมฐานตามหลักพุทธจิตวิทยาสำหรับบุคคลแต่ละช่วงวัย

Main Article Content

niwat phutwanphen

บทคัดย่อ

งานดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “กระบวนการสอนวิปัสสนากรรมฐานตามหลักพุทธจิตวิทยา สำหรับบุคคลแต่ละช่วงวัย” เป็นผลงานวิจัยของพระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (วีระนนท์ วีรนนฺโท)
นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพุทธจิตวิทยา ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๖๑ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยคือ ๑. เพื่อศึกษาพุทธวิธีการสอนตามหลักพระพุทธศาสนาสำหรับบุคคลแต่ละช่วงวัย ๒. เพื่อศึกษากระบวนการการสอนวิปัสสนากรรมฐานตามหลักพุทธจิตวิทยาสำหรับบุคคลแต่ละช่วงวัย ๓. เพื่อเสนอกระบวนการสอนวิปัสสนากรรมฐานตามหลักพุทธจิตวิทยาสำหรับบุคคลแต่ละช่วงวัย ผู้วิจัยมีความสนใจในเรื่องการสอนและการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน จึงได้นำเรื่องนี้มาศึกษาเพื่อทบทวนวรรณกรรม ได้เห็นแนวทางที่เป็นประโยชน์สามารถนำมาต่อยอดเป็นแนวคิดในการทำวิจัยได้ และมีข้อสังเกตอยู่หลายๆประเด็น จึงได้นำงานดุษฎีนิพนธ์ทางพระพุทธศาสนาเรื่องนี้มาวิจารณ์ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจตามโครงสร้างของดุษฎีนิพนธ์โดยภาพรวมประกอบไปด้วย บทที่ ๑ บทนำเรื่อง ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา บทที่ ๒ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นศึกษาไปที่กระบวนการสอนและการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน บทที่ ๓ วิธีการดำเนินการวิจัย บทที่ ๔ ผลการวิจัย และบทที่ ๕ สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ ซึ่งดุษฎีนิพนธ์นี้มีจำนวน ๑๓๗ หน้า (ไม่รวมภาคผนวก) ดุษฎีนิพนธ์นี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ๒ แบบ คือการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และการวิจัยแบบกรณีศึกษา (Case Study Research) โดยลงภาคสนาม ดังนั้นผู้วิจารณ์จะสรุปโครงสร้างเนื้อหาของงานพอสังเขป ดังนี้


 

Article Details

บท
บทวิจารณ์หนังสือ

References

คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, คู่มือดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์, กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๒.

ทิศนา แขมมณี. ศาสตร์การสอน องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ, กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๙.

พระครูบรรพตพัฒนาภรณ์ (ครุโก). “การศึกษาเปรียบเทียบเรื่องวัยในศาสนาพุทธเถรวาทกับศาสนาพราหมณ์-ฮินดู”. วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ, บัณฑิตวิทยาลัย: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖.

พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (วีระนนท์ วีรนนฺโท). “กระบวนการสอนวิปัสสนากรรมฐานตามหลักพุทธจิตวิทยา สำหรับบุคคลแต่ละช่วงวัย”. ดุษฎีนิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๖๑.

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต), พุทธวิธีการสอน, กรุงเทพมหานคร: บริษัท พิมพ์สวย จำกัด, ๒๕๕๖.