บทวิจารณ์หนังสือ เรื่อง การเขียนงานทางปรัชญา เขียนโดย สมภาร พรมทา

Main Article Content

ไชยา เสนแสนยา

บทคัดย่อ

บทวิจารณ์หนังสือเรื่อง การเขียนงานทางปรัชญา เขียนโดย สมภาร พรมทา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทวิจารณ์หนังสือ

เอกสารอ้างอิง

ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. การใช้เหตุผลตรรกวิทยาเชิงปฏิบัติ. พิมพ์ครั้งที่ ๑๒. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๙.
สมภาร พรมทา. การเขียนงานทางปรัชญา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ บีพีเค พริ้นติ้ง, ๒๕๖๓.
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์. ปรัชญาภาษา. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๘.
Douglas W. Portmore. Tips on Writing a Philosophy Paper. เคล็ดลับการเขียนงานทางปรัชญา. พระมหาพรชัย สิริวโร, ดร. (แปลและเรียบเรียง). บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๓.