บทวิจารณ์หนังสือเรื่อง พุทธศาสนานิกายเซน : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ เขียนโดย ศ.ดร. สมภาร พรมทา

Main Article Content

พระมหาธีระยุทธ ปราชญ์นิวัฒน์

บทคัดย่อ

บทวิจารณ์หนังสือ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทวิจารณ์หนังสือ

เอกสารอ้างอิง

พระธรรมบาลเถระ, (๒๕๕๑), เนตติอรรถกถา, พระคันธสาราภิวงศ์ แปลและอธิบาย, นครปฐม : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอไอเซ็นเตอร์.
พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ. (๒๕๕๕). ปรมัถโชติกะ ปริเฉทที่ ๑-๓-๖. พิมพ์ครั้งที่ ๕, กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ หจก. ทิพยวิสุทธิ์.
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (๒๕๐๐). พระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
สมภาร พรมทา, (๒๕๔๖), พุทธศาสนานิกายเซน การศึกษาเชิงวิเดราะห์, พิมพ์ครั้งที่ ๓, กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย