แนวทางการจัดระเบียบสังคมพุทธบริษัทตามหลักพระธรรมวินัย Guidelines for organizing Buddhist society Followed Dhamma Vinaya

Main Article Content

Tirapad ketyoo

บทคัดย่อ

พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้นำของพุทธบริษัท จึงได้ทรงวางรากฐานในการจัดระเบียบสังคมพุทธบริษัท โดยอาศัยการบัญญัติพระธรรมวินัยโดยมี พุทธคุณ ๓ กับพุทธกิจ ๕ เป็นกลไกหลักในการจัดระเบียบสังคมพุทธบริษัท สั่งสอนให้พุทธบริษัทมีชีวิตที่ประกอบด้วยคุณธรรม สามารถครองตนด้วยสัมมาทิฎฐิมีกระบวนการเรียนรู้ที่ประกอบด้วยปัญญา  ครองคนด้วยไตรสิกขา กอปรกับมีการแสดงออกด้วยธรรมแห่งความเป็นผู้ใหญ่ หรือ พรหมวิหาร เพื่อให้เกิดความรักความศรัทธา และสงเคราะห์บุคคลรอบข้างด้วยความเป็นธรรมตามหลักสังคหะวัตถุ ๔ รวมไปถึง การครองงานด้วยปัจจัยสู่ความสำเร็จเชิงพุทธ หรือ อิทธิบาท ๔ มีการดำเนินชีวิตที่ประกอบด้วยเหตุผลตามหลักอริยสัจ ๔ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดสถานภาพใดก็สามารถทำได้เพียงเท่านี้ก็สามารถจัดระเบียบสังคมพุทธบริษัทให้เกิดความสุข ความสงบ สันติภาพแก่มวลมนุษยชาติให้เกิดขึ้นได้       

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิชาการ

เอกสารอ้างอิง

guidelines, organization, Buddhist society