ปัญหาทางจริยศาสตร์จากใช้เสต็มเซลล์จากเลือดสายสะดือในการรักษาโรค ในทัศนะของจอห์น สจ๊วจ มิลล์

Main Article Content

ปัทมาวดี แสนเขื่อนแก้ว

บทคัดย่อ

บทความวิชาการเรื่องปัญหาทางจริยศาสตร์จากใช้เสต็มเซลล์จากเลือดสายสะดือในการรักษาโรคในทัศนะของจอห์น สจ๊วจ มิลล์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางใหม่ในการรักษาโรคโดยใช้เสต็มเซลล์จากเลือดสายสะดือในการรักษาโรคในทัศนะของจอห์น สจ๊วจ มิลล์ และเพื่อวิเคราะห์ปัญหาทางจริยศาสตร์จากการใช้เสต็มเซลล์จากเลือดสายสะดือในการรักษาโรคในทัศนะของจอห์น สจ๊วจ มิลล์


            ศตวรรษที่ 21 วงการแพทย์ได้ให้ความสำคัญเรื่องการปลูกถ่ายอวัยวะจากเซลล์ต้นกำเนิดหรือเสต็มเซลล์จากเลือดสายสะดือเพื่อรักษาโรคที่มีอวัยวะพิการเรื้อรังและเสื่อมสลาย ทำให้การปลูกถ่ายอวัยวะประสบผลสำเร็จและแพร่หลายไปทั่วโลก ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติทางเม็ดเลือด โดยเฉพาะโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย โดยทั่วไปแล้ว โรคมะเร็งสามารถรักษาได้หลายวิธี แต่ถ้าผู้ป่วยโรคมะเร็งนั้นมีการพยากรณ์โรคที่ไม่ดี หรือมีโรคมะเร็งกำเริบเป็นซ้ำ ผู้ป่วยจำเป็นต้องรับการรักษาด้วยการปลูกถ่ายไขกระดูกหรือสเต็มเซลล์จึงจะมีโอกาสหายขาด นอกจากนี้ การปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ ยังมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง  มะเร็งของไขกระดูก  มะเร็งเม็ดเลือดขาว โรคเลือดจางธาลัสซีเมีย 


คำสำคัญ : สเต็มเซล, ธาลัสซีเมีย, ประโยชน์นิยม, จอห์น สจ๊วต มิลล์ 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิชาการ

เอกสารอ้างอิง

ภาษาอังกฤษ
Barker,R.A., Jain, M.,Armstrong,R.J.E., (2003) :Stem Cells and Neurological Disease.
; J. Neurol. Neurosurg. Psychiat. 74, pp 553-557.
Issaragrisil S, Visuthisakchai S, Suvatte V, Tanphaichitr VS, Chandanayingyong D
Schreiner T, et al. Transplantation of cord-blood stem cells into a patient with severe thalassemia. N Engl J Med. 1995; pp 332-367.
Sorapop Kiatpongsan MD. Introduction to Stem Cell Medicine. J Med Assoc
Thai. 2006; 89 (1). pp. 111-7.
Web site
Consumer Information on Stem Cells. Accessed June 24, 2012.
https://www.fda.gov/news-events/public-health-focus
FDA Warns About Stem Cell Claims. Accessed June 24, 2012 .
http://www.fda.gov/forconsumers/consumerupdates/ucm286155.htm#Advice
National Health Security Office, Thailand. http://www.nhso.go.th/FrontEnd/page-contentdetail.aspx?CatID=NDg=#a
NIH stem cell reports 2008. https://stemcells.nih.gov/
The Thai Red Cross Society. http://www.stemcellthairedcross.com/th/stemcell-what.php