การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการน้ำเสียตามหลักพุทธธรรม: กรณีศึกษาบริษัทผลิตเครื่องสำอางในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร

Main Article Content

อำไพ กุลบุตรดี
สุวิญ รักสัตย์

บทคัดย่อ

งานวิจัยเชิงคุณภาพฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการคือ ๑ ) เพื่อศึกษาแนวคิดเรื่องสิ่งแวดล้อมและสภาพปัญหาด้านน้ำเสียของบริษัทผลิตเครื่องสำอางในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ๒) เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมที่สนับสนุนการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านน้ำเสีย ๓) เพื่อนำเสนอแนวทางบริหารจัดการเพื่อแก้ปัญหาน้ำเสียที่บริษัทผลิตเครื่องสำอางในนิคมอุตสาหกรรมนวนครตามหลักพุทธธรรม
ผลการวิจัยพบว่า
บริษัทผลิตเครื่องสำอางปล่อยน้ำเสียออกสู่นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ค่าที่วัดได้มีทั้งอยู่ในเกณฑ์และคุณภาพต่ำกว่าเกณฑ์ที่กําหนด ปัญหามาจากวัตถุดิบ สารเคมี และกระบวนการผลิตเครื่องสำอาง อันมีการย่อยสลายได้ยากต้องผ่านการบำบัดก่อนจึงปล่อยออกสู่นิคมอุตสาหกรรมนวนคร การนำหลักพุทธธรรมมาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านน้ำเสีย ในพระพุทธศาสนาเถรวาท ใช้ทางสายกลาง อิทัปปัจจยตา และอริยสัจ ๔ ที่นำไปสู่การจัดการน้ำเสียให้เกิดสมดุลธรรมชาติอย่างยั่งยืนทางเลือกในการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยไม่ละทิ้งสิ่งแวดล้อม
แนวทางในการบริหารจัดการของบริษัทผลิตเครื่องสำอางและนิคมอุตสาหกรรม นวนคร แนวทางปฏิบัติต้องบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นก่อนปล่อยออกสู่ส่วนกลาง ในกรณีน้ำเสียมีคุณภาพต่ำกว่าเกณฑ์ได้กำหนด มาตรการคิดค่าบริการกําจัดน้ำเสียเพิ่มเป็นประมาณ ๒-๖ เท่าของอัตราค่าบริการปกติ จึงอนุญาตให้ระบายลงท่อรวมส่วนกลาง ระบบบําบัดเป็นแบบผสมผสานระหว่างระบบแอคติเวทเต็ดสลัด และแบบคลองเวียนวน บริษัทฯ สามารถนำหลักพุทธธรรมใช้สิ่งแวดล้อมเพื่อกำหนดมาตรการดำเนินการระหว่างระบบกับธรรมชาติได้อย่างสมดุล

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
มานพ นักการเรียน. พระพุทธศาสนากับสิ่งแวดล้อมศึกษา.
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖.
สำนักอนามัย กรมอนามัย, คู่มือทางวิชาการ เรื่องแนวทางการประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพประเภทการผลิต การบรรจุเครื่องสำอาง, [ออนไลน์], กระทรวง
สาธารณะสุข:http://mwi.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=635, ๒๕๕๕. ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร, นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี (Nava Nakorn Industrial
Estate), [ออนไลน์], โรงงานอุตสาหกรรมไทย (Thailand
Industry)http://thailandindustry.blogspot.com/2012/07/blog-post.html ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓.