รูปแบบการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะเบื้องต้นของผู้ให้การปรึกษาในบริบทไทยสำหรับนักศึกษาโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร ๕ ปี)

Main Article Content

รพีพรรณ อักษราวดีวัฒน์

บทคัดย่อ

บทความวิจัยเรื่องรูปแบบการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะเบื้องต้นของผู้ให้การปรึกษาในบริบทไทยสำหรับนักศึกษาโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร ๕ ปี) มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือเพื่อศึกษาวิเคราะห์คุณลักษณะเบื้องต้นของผู้ให้การปรึกษา และสร้างรูปแบบการฝึกอบรมคุณลักษณะเบื้องต้นของผู้ให้การปรึกษาในบริบทไทย แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม กลุ่มแรกใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะเบื้องต้นของผู้ให้การปรึกษาจำนวน ๒๖๐ คน ได้มาจากการสุ่มชั้นภูมิชนิดเป็นสัดส่วน โดยใช้สาขาวิชาเป็นชั้นภูมิ กลุ่มที่สองใช้ในการทดลอง จำนวน ๒๔ คน สุ่มอย่างง่ายเป็นกลุ่มทดลอง ๑๒ คน ที่สมัครเข้ารับการอบรม และกลุ่มควบคุม ๑๒ คน ไม่ได้เข้ารับการอบรม มีระเบียบวิธีวิจัยได้แก่การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางแบบวัดซ้ำ (two way repeated measures ANOVA) มีผลการศึกษาวิจัย (๑) โมเดลวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของคุณลักษณะเบื้องต้นของผู้ให้การปรึกษาประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านความเมตตา ด้านความเห็นอกเห็นใจ ด้านการยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไข ด้านการแสดงความสอดคล้อง และด้านแสดงความจริงใจ มีค่าความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ สามารถวัดองค์ประกอบของคุณลักษณะเบื้องต้นของผู้ให้การปรึกษาได้ (๒) รูปแบบการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะเบื้องต้นของผู้ให้การปรึกษาในบริบทไทย มีผลให้คุณลักษณะเบื้องต้นของผู้ให้การปรึกษาเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย