องค์ประกอบความเป็นครูในศตวรรษที่ ๒๑ บนพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพเชิงพุทธบูรณาการ

Main Article Content

ชนันภรณ์ อารีกุล

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันขององค์ประกอบความเป็นครูในศตวรรษที่ ๒๑ บนพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพเชิงพุทธบูรณาการ กลุ่มตัวอย่างคือครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จำนวน ๒๖๕ รูป/คน เครื่องมือในการวิจัยคือแบบวิเคราะห์เอกสารและแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์เนื้อหา ใช้สถิติเชิงบรรยายและวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบความเป็นครูในศตวรรษที่ ๒๑ บนพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพเชิงพุทธบูรณาการ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน จรรยาบรรณวิชาชีพ ทักษะการคิดและหลักธรรมสำหรับความเป็นครู และมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีค่าไค-สแควร์ ๑๙๒.๖๗ ค่าความน่าจะเป็น ๐.๐๐๐ ค่าองศาอิสระ ๑๐๔ ค่าสถิติไคสแควร์สัมพัทธ์ ๑.๘๕ ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน ๐.๙๐ ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับค่าแล้ว ๐.๘๕ ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ ๐.๙๙ ค่าเฉลี่ยกำลังสองของเศษเหลือในรูปของคะแนนมาตรฐาน ๐.๐๖๕ ค่าน้ำหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานอยู่ระหว่าง ๐.๒๙ ถึง ๐.๙๕ มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๑๐

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย