ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธในอาเซียน

Main Article Content

โสทรินทร์ โชคคติวัฒน์

บทคัดย่อ

บทความวิจัยเรื่องยุทธศาสตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธในอาเซียนมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ๓ ประการ ดังนี้คือ ๑. เพื่อศึกษาแนวคิดยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธในอาเซียน ๒. เพื่อวิเคราะห์ยุทธศาสตร์กับคำสอนการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธในอาเซียน ๓. เพื่อเสนอรูปแบบยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธในอาเซียน มีระเบียบวิธีวิจัยได้แก่ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบ มีผลการศึกษาวิจัยผลการวิจัยพบว่า ยุทธศาสตร์ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธในอาเซียน มี ๔ ด้านในการสืบค้นและวิเคราะห์ปัญหา วางแผน ดำเนินการ และติดตามประเมินผล วิธีการที่จะประสบผลสำเร็จได้นั้น ต้องเกิดจากหลักธรรม ศรัทธา จิตสำนึกของชาวพุทธศาสนิกชนที่จะช่วยกันส่งเสริม พัฒนาเศรษฐกิจ ช่วยเพิ่มรายได้  เพื่อลดปัญหาความยากจน ให้คนมีชีวิตจิตใจที่ดีปฏิบัติตามคำสอน และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไว้ให้ครบทั้ง ๔ มิติ คือ ศาสนบุคคล ศาสนธรรม ศาสนวัตถุ แล ศาสนพิธี ได้ องค์ความรู้ ใหม่ คือ BSHMEMS =BALANCE MODEL ซึ่งสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับหลักธรรม อริยสัจ ๔ และ ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย