การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์การเก็บรักษาน้ำผึ้งและเนยข้นตามหลักพระพุทธศาสนา

Main Article Content

ตวงเพชร สมศรี

บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์การเก็บรักษาน้ำผึ้งและเนยข้นตามหลักพระพุทธศาสนา มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนวัตกรรมการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์การเก็บรักษาน้ำผึ้งและเนยข้นตามหลักพระพุทธศาสนา เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยศึกษาเอกสารและภาคสนาม  ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์การเก็บรักษาน้ำผึ้งและเนยข้นตามหลักพระพุทธศาสนา เป็นการสร้างนวัตกรรมในรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่บรรจุน้ำผึ้งในแคปซูลใสชนิดนิ่ม และผลิตภัณฑ์เนยข้นอัดเม็ด ด้วยการใช้วัสดุห่อหุ้มเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม มีความโดดเด่น ทันสมัย ถูกหลักอนามัย มีการควบคุมความหวานของน้ำผึ้งและควบคุมปริมาณเนยข้นต่อหน่วยตามหลักโภชนาการที่จำเป็นต่อร่างกาย เป็นการพัฒนารูปแบบการเก็บรักษาน้ำผึ้งและเนยข้นให้มีคุณภาพดี ด้วยกระบวนการผลิตทางวิทยาศาสตร์ที่สัมพันธ์กับหลักพระพุทธศาสนาอย่างถูกหลักโภชนาการและสอดคล้องกับหลักพระธรรมวินัยอย่างชัดเจน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย