ตัวบ่งชี้ของภาวะผู้นำที่แท้จริงสำหรับครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา : การสร้างและตรวจสอบความสอดคล้องในโมเดลสมมุติฐาน

Main Article Content

Phramaha Chatchai Moonsan
Wirot Sanrattana
Paisan Suwannaoi

บทคัดย่อ

บทความวิจัยเรื่อง “กระบวนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศีล ๕ ในรายวิชาความจริงของชีวิต” มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ ๑) เพื่อศึกษาปัจจัยที่เป็นสาเหตุทำให้นักศึกษามีพฤติกรรมไม่รักษาศีล ๕ ๒) เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศีล ๕ และ ๓) เพื่อประเมินผลการใช้กระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศีล ๕ โดยมีระเบียบวิธีวิจัยคือการสัมภาษณ์และสังเกต เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า ๑) ปัจจัย


ที่เป็นสาเหตุทำให้นักศึกษามีพฤติกรรมที่ไม่รักษาศีล ๕ การศึกษาครั้งนี้ คือ ตนเอง เพื่อน และครอบครัว ๒) กระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศีล ๕ คือ กระบวนการแก้ปัญหาร่วมกับการใช้วิธีสอนแบบไตรสิกขา และวิธีสอนโดยการสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ ๓) ผลการใช้รูปแบบและกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศีล ๕ ส่งผลให้นักศึกษามีพฤติกรรมการรักษาศีล ๕ ดีขึ้นทุกข้อ สามารถละเว้นจากการฆ่าสัตว์ การลักทรัพย์ การประพฤติ


ผิดในกาม การพูดโกหก พูดส่อเสียด พูดคำหยาบ และพูดเพ้อเจ้อและการดื่มสุราและเสพยาเสพติดได้มากขึ้น

Article Details

บท
บทความวิจัย