ผลการให้น้ำต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของคะน้าในแปลงปลูกพืชใช้น้ำน้อยตามแนวทาง Hugelkultur และ เศรษฐกิจหมุนเวียน ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้แต่ง

  • วัฒนาชัย มาลัย คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

DOI:

https://doi.org/10.14456/jem.2023.9

คำสำคัญ:

แปลงปลูกพืชใช้น้ำน้อย, ฮูเกิลคัลเจอร์, อุบลราชธานี, วอเตอร์ฟุตพริ้นท์, คาร์บอนฟุตพริ้นท์

บทคัดย่อ

     การศึกษาผลของการให้น้ำต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักคะน้า ประเมินค่าวอเตอร์และคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของแปลงปลูกพืชใช้น้ำน้อยและแนวทางในการใช้ประโยชน์ในจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยแปลง Hugelkultur โดยเรียงวัสดุปลูก คือ ท่อนไม้ กิ่งไม้ และใบไม้สับ เป็นชั้น ๆ ปิดทับด้วยดินผสมปุ๋ยคอก ในบ่อซีเมนต์ วางแผนการทดลองแบบ CRD ให้น้ำต่างกัน 5 วิธี คือ วิธีที 1- 3 ให้น้ำเท่ากัน 2 ครั้ง(เช้า - เย็น) รวม 2 2.5 และ 3 ล./วัน วิธีที่ 4 และ 5 ให้น้ำ 1 ครั้ง 3 ล.(เช้า) และ ให้น้ำ 3 ล.(เย็น) เปรียบเทียบกับแปลงควบคุมให้น้ำ 2 ครั้ง (เช้า-เย็น) รวม 3 ล./วัน พบว่า แปลง Hugelkultur วิธีที่ 1 ให้ผลผลิตน้อยกว่าแปลงควบคุมที่ค่าวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ 352.59 ลบ.ม./ตัน ให้ผลผลิต 3.76 ตัน/ไร่ แต่เป็นแปลงที่มีค่าวอเตอร์ฟุตพริ้นท์น้อยที่สุดที่ 229.88 ลบ.ม./ตัน ให้ผลผลิตสูง 2.44 ตัน/ไร่ แต่ ค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ต่ำที่สุด 112.34 กก.คาร์บอนเทียบเท่า/กก.ผักคะน้า ใช้วัสดุปลูกเป็นวัสดุหมุนเวียน จำนวน 640 ลบ.ม/ไร่ แปลง Hugelkultur สามารถนำไปใช้ในชนบทและเขตเมือง เพื่อลดการนำวัสดุไปกำจัด โดยการฝั่งกลบหรือเผา ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวทางของเศรษฐกิจหมุนเวียน

References

Boonla, M. (2011). Participation of farmers in the utilization of agricultural waste, a case study of Ban Nong Sawan, Muang, Nong Bua Lam Phu. Environmental Health Journal, 13(3), 3 – 12.

DOAE. (2018). Kale. Retrieved October 2, 2018, from https://esc.doae.go.th/ebooks/downloadpdf/KaiLan.pdf.

Institute for Economic, Energy and Environment Development, Chiang Rai Rajabhat University. (2015). Carbon Footprint Management Manual, Chiang Rai.

Kaewsasaen, S. Kaewlumyai, S. Wongsupaluk, N. Sinturat, J., & Kongkaew, W. (2015). A Trial on SuitableWater Requirement for Chinese Kale. (1st year). Irrigation Water Manegement Experiment Station 9 (Tha Muang). Office of Water Management and Hydrology, Royal Irrigation Department. Retrieved December 1, 2022 from http://water.rid.go.th/hwm/cropwater/iwmd/rg/pdf/10.pdf.

Kaewsasaen, S. Sucharit, M. Sinturat, J., & Kongkaew, W. (2016). A Trial on Suitable Requirement for Chinese Kale. (2nd year). [In Thai]. Irrigation Water Manegement Experiment Station 9 (Tha Muang). Office of Water Management and Hydrology, Royal Irrigation Department. Retrieved December 1, 2022 from http://water.rid.go.th/hwm/cropwater/iwmd/omdirrw/paper/paper016.pdf.

Kongkasem, J. (2021). The Study on water footprint of rice organic Baan Don Jian community enterprise, Mae Taeng District, Chiang Mai Province. Master’s thesis Mae Jo University. Koranee, R., & Prangsurang, P. (2016). The study comparing the effectiveness of washing method to eliminate pesticide residues in fresh vegetables. FDA journal, 23(2), 34 – 42.

LDD. (2020). Map of drought areas in the northeastern region for the fiscal year 2020 (drought period between 2010 and 2019). [In Thai]. Retrieved December 1, 2022 from http://irw101.ldd.go.th/images/4_Warning/4_3_LandslideWarning1/4_3_2_ExpectedLandslideMap/2021/dr_ne_63.pdf.

LDD. (2021). Agricultural areas outside the irrigated areas prone to drought, by sub-district, year 2021. [In Thai]. Retrieved December 1, 2022 from http://irw101.ldd.go.th/index.php/2017-05-23-02-00-37.

Luanmanee, S., Tancharoen, S., Likkananon, P., & Munmai, S. (2010). Study on decomposition and nutrient release behavior of organic fertilizers and organic-chemical compound fertilizers. Under field moisture conditions: A sub-experiment to study the decomposition and nutrient release behavior of compost. performance Fiscal Year 2010, Volume 1, [In Thai]. Soil Research Group, Research and Development Bureau of Agricultural Production Factors,Department of Agriculture. https://www.doa.go.th/research/attachment.php?aid=862

Mala, T. (2007). Organic Fertilizers and Biological Fertilizers: Production Techniques and Utilization. 2nd edition. Bangkok. Kasetsart University Press.

Mekonnen, M.M., & Hoekstra, A.Y. (2010). The green, blue and grey water footprint of crops and derived crop products. Value of Water Research Report Series No. 47. Volume 1 : Main Report. UNESCO-IHE: Delft, the Netherlands . [In Thai]. Retrieved Feburary 14, 2021 from https://www.waterfootprint.org/resources/Report47-WaterFootprintCrops-Vol1.pdf.

MNRE. (2020). Thailand Third Biennial Update Report. Retrieved February 14, 2021 from https:// unfccc.int/sites/default/files/resource/BUR3_Thailand_ 251220%20.pdf.

NABC. (2020). Effects of drought / intermittent rain and measures to help farmers. [In Thai]. Retrieved June 1, 2021 from https://www.nabc.go.th/disaster/detail/61.

Nilawonk, W. (2012). Effects of vermicompost on plant-available nitrogen content in organic cropping soils in ChiangMai, Thailand. 5th Annual International Symposium on Agriculture, 16-19 July 2012, Athens, Grecce. Retrieved Feburary 14, 2021 from https://www.researchgate.net/publication/273755984_Effects_of_vermicompost_on_plantavailable_nitrogen_content_in_organic_cropping_soils_in_Chiangmai_Thailand.

ONESDB. (2017). Philosophy of sufficiency economy and its application. [In Thai]. Retrieved December 1, 2022 from https://www.nesdc.go.th/ewt_w3c/ewt_dl_link.php?%20nid=2881

OPSMOAC. (2022). General information and important agricultural information of Ubon Ratchathani Province. [In Thai]. Retrieved December 1, 2022 from https://www.opsmoac.go.th/ubon ratchathani-dwl-files-451991791103.

OPSMOAC. (2018). Planting vegetables on the ridge Use less water for ten years. [In Thai]. Pattani Province Agriculture and Cooperatives Office . Retrieved August 11, 2019 from https://www.opsmoac.go.th/pattani-article_prov-preview-402891791803.

Phromla, K. (2021). Circular economy. for Economy, Society and Environment Circular Economy. Trees Corporation Co., Ltd. [In Thai]. Retrieved November 2, 2021 from https://www.tris.co.th/wp-content/uploads/2021/11/2564_Article_Circular-Economy_161164.pdf.

Salukukhe, D.K., & Kadam, S.C. (1988). Handbook of Vegetable Science and Tecnology. Production, Composition,Storage and Processing. Marcel Deckher, New York, 721p.

Seephueak, P. Preecha, C., & Seephueak, W. (2016). Decomposition of oil palm (Elaeis guineensis Jacq.) leaf and rachis litter in Thung Yai District, Nakhon Si Thammarat Province. KHONKAEN AGR.J. 44 (1), 1062-1066.

Sungkharak, S., Rattanaphan, P., Petchrak, A., & Kittipongwiset, S. (2020) Impacts of climate change on water resources and management. Environmental journal, 24 (1), 1-8.

Tangon, S. (2018). TonTan Community Development Model Prepared for Dealing with Global Warming in Accordance with Sufficiency Economy. [In Thai]. Journal of Community Development and Life Quality, 2(1), 23-25.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-12-28

How to Cite

มาลัย ว. (2023). ผลการให้น้ำต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของคะน้าในแปลงปลูกพืชใช้น้ำน้อยตามแนวทาง Hugelkultur และ เศรษฐกิจหมุนเวียน ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม, 19(2), 28–45. https://doi.org/10.14456/jem.2023.9

ฉบับ

บท

บทความวิจัย Research