การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย ของชุมชนเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม Participation of the Community in the Solid Waste Management of the Nongko Administration, Borabue District, Maha Sarakham Province

Main Article Content

Sapphasit Kaewhao สรรพสิทธิ์ แก้วเฮ้า

Abstract

บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนแบบมีส่วนร่วมในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 2) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก  อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม และ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะจากประชาชนของแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยดำเนินการศึกษาในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม จากกลุ่มตัวอย่าง  332  ครัวเรือน โดยใช้สถิติเชิงพรรณาแสดงข้อมูลเป็นจำนวนร้อยละและค่าเฉลี่ย  ผลการศึกษาพบว่า  สภาพการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน  ขยะที่เกิดขึ้นในครัวเรือนประชาชนส่วนมากจะให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกำจัดให้ ในภาพรวมของการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก พบว่าประชาชนมีความพึงพอถึงร้อยละ 93  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย พบว่าประชาชนโดยรวมมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยอยู่ในระดับปานกลาง โดยส่วนมากประชาชนจะมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในเรื่องของการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนนำไปทิ้ง ความต้องการของประชาชนต่อการจัดการขยะขององค์การบริการส่วนตำบลหนองโก ประชาชนต้องการถุงดำเพื่อใช้บรรจุขยะมูลฝอย ถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด ให้รถเก็บขนมาตรงเวลา ให้มีการส่งเสริมวิธีการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าและควรมีการตั้งธนาคารขยะมูลฝอย

คำสำคัญ : ขยะมูลฝอย ; การมีส่วนร่วม; แนวทางการจัดการขยะมูลฝอย

 

Abstract

          The purposes of this study were: 1) to examine the participation of the community in the solid waste management of the Nongko Administration, Borabue District, Maha Sarakham Province; 2) to find out the level of participation in the solid waste management there;  and 3) to elicit  the community’s suggestions on the solid waste  management there. The study area was  Nongko, Borabue District, Maha Sarakham, and the tool of this study was a questionnaire. The sample consisted of 332 households. The descriptive statistics--i.e., percentage and mean--were used to describe the data. The result showed that most household waste was managed by the sub-district administrative organization, and that about 93 percent of the community people were satisfied with the management. The people were found to moderately participate in solid waste management by solid waste separation before throwing it away. What they needed were black plastic bags for solid waste, bins with the lids, punctuality for waste collection, promotion of effective waste re-use or recycling, and establishment of a solid waste bank.

Keywords:  Solid Waste; Participation; Solid Waste Management

 

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
สรรพสิทธิ์ แก้วเฮ้าS. K. (1). การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย ของชุมชนเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม Participation of the Community in the Solid Waste Management of the Nongko Administration, Borabue District, Maha Sarakham Province. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, 10(1). Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JEM/article/view/25856
Section
บทความวิจัย Research